fizika 21 - 21.labrotorijas darbs 1.Par svrstbm sauc tdu...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
21.labrotorijas darbs 1.Par svārstībām sauc tādu kustību, kurā no stabila stāvokļa izvirzīts ķermenis periodiski atgriežas tajā. Svārstību pastāvēšanu nosaka divi galvenie faktori: 1) inerce, kuras dēļ ķermenis cenšas saglabāt nemainīgu kustības ātrumu un nav momentāni apstādināms, un 2) ķermenim pieliktā atgriezējspēka darbība, kas bremzē kustību. Svārstības raksturo frekvence un amplitūda. Svārstības ir regulāri atkārtojošies kustības. Atkārtojumu skaitu vienā sekundē sauc par svārstību frekvenci. Viens cikls sekundē ir viens hercs, kuru apzīmē ar Hz. Lidojošai bitei spārni svārstās augšup un lejup 150 reižu sekundē, tātad svārstību frekvence ir 150 Hz, un to dzird kā dūkoņu. 2. Harmoniskās svārstības ir fizikāla lieluma periodiskas maiņas atkarība no laika, kuras norisinās pēc sinusa vai kosinusa likuma. Paātrinājums ir koordinātas otrais atvasinājums pēc laika. a = x '' = − kx / m Harmonisku svārstību pamatlielumi. Svārstības ir harmoniska, ja novīrze x atkarībā laika t mainas saskaņa ar vienad. x=A cos( ). A- svārstību amplitūda; -svārstību fāze laika momenta t; -svārstību sākumfāze laika momentā t=0; -svstību leņķiskā frekvence. Harmoniska svarstība piemēri:apsperes svārsts, matematīskais svārsts (par matemātisko svārsts sauc materiāli punktu, kas iekārts neistiepjamā diega ar vērā neņemamu masu un svārstas smaguma spēka ietekmē- diega iekārta metāla lodīte). Harmoniska svarstību sistēma rada elast.spiedienu F=-kx; periods ; amplitdu nosaka ārējais spēks
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 06/08/2011 for the course FOREST 21 taught by Professor O'callaghan during the Spring '11 term at School of Visual Arts.

Page1 / 2

fizika 21 - 21.labrotorijas darbs 1.Par svrstbm sauc tdu...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online