fizika 120 labrqatorijas ddarbs

fizika 120 labrqatorijas ddarbs -...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 1.Pašindukcija,indukuktivitate,savstarpēja indukcija pašindukcija – parādība, kad mainīga kontūrā plūstoša strāva rada mainīgu magnētisko plūsmu, kas ierosina kontūrā indukcijas EDS. Pašindukcija izpaužas, ja elektriskajā ķēdē strāvu ieslēdz vai izslēdz. Induktivitāte- raksturo elektriskās ķēdes daļas magnētiskās īpašības un ir uzskatāma par materiālu ķermeņu (strāvas vadītāju) vai to sistēmu spēju uzkrāt magnētisko enerģiju. Tā nosaka elektriskās strāvas un tās radītā magnētiskā lauka iedarbību ar ārējiem magnētiskajiem laukiem.Tas ir proporcionalitates koificents, un tā ir atkarīga no vadītāja izmēriem, formas un no vides, kurā tas atrodas. Induktiitates mervienibas-henrijs Savstarpēja indukcija- strāvas rašanās pirmaja spolē, jo otrajā ir mainīga strāva. Lenca likums: Inducetās strāvas un, tātad arī indukcijas EDS, virzienu nosaka pēc Lenca likuma, ko formulē šādi: indukcijas EDS virziens vienmēr ir tāds, ka tā inducētā strāva pretojas cēlonim, kas to izraisījis....
View Full Document

This note was uploaded on 06/08/2011 for the course FOREST 21 taught by Professor O'callaghan during the Spring '11 term at School of Visual Arts.

Page1 / 2

fizika 120 labrqatorijas ddarbs -...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online