cirtes - Kailcirte-kokus nocr vien pamien, atst sklkokus,...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Kailcirte -kokus nocēr vienā paņēmienā, atstā sēklkokus, ekoloģiskos kokus. Pielieto P un mīksto lapu koku audzēs, vēju nenoturīgās egļu audzēs. Kailcirtēm ar E paaugas saudzēšanu (ieteicams)- Dm,As,Ks,Kp. Velamais skaits haa=2000 gab-no 5 m sakot. Ar ošu -atstā visus mazos ošus uz celma līdz 10 cm.Gr,Grs Atstā sēkokus -Sl,Mr,Ln, 20 koki uz ha. Labākos eksemplārus Kailcirti aizliedz-50 m ap upēm,25 mazākā ūdenstilpnēm,10 m ap strautiem. Galvenā cirte- mežu cērt laicīgi un racionāli izmantotu gatavo koksni.Cērt izlases cirtē vai kailcirtē. Aizliegts ja noteiktos termiņus nav mežss atjaunota par 80%,dabas rezervātos. Izlases cirte -cirtes veids ar kur nogabalu vai tā daļu nocērt vairākos paņēmienos.(5 gadi viens paņēmiens).Pirmā paņēmienā audzes šķērslaukums nedrīkst būt mazāks par
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 06/08/2011 for the course FOREST 21 taught by Professor O'callaghan during the Spring '11 term at School of Visual Arts.

Ask a homework question - tutors are online