EKosistēma - EKosist ma Organisms- dz v bas...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: EKosist ma Organisms- dz v bas pamatforma, ko izmanto aprakstot ekosist mas Popul cija- vienas sugu pat u kopa, ko vieno vairoan s un apdz vot vide. Biocenoze-noteikt teritorij sastopamo dz vnieku un augu popul ciju kopa, ko saista l dz gas pras bas uz r jo vidi, baroan s de un attiec bas starp sug m (visbie k simbioze) Ekosist ma- augu un dz vnieku kopa, ko saista vielu ri ojums, ener ijas pl sma uz eksist anas apst k iem, kas atrodas patst v g main b kust b . Sast v fitocenoze, zoocenoze, mikrobiocenoze. P c ekosist mu lieluma iz ir mikroekosist mas (mazas) celms, akmens, mezoekosist mas . (vid ja lieluma) ezers, p ava un m akroekosist mas (lielas) oke ns, tundra . MAAT-meu auganas apst k u tipi Visi ekosist mas organismi piedal s ener ijas, vielu un inform cijas pl sm . aj jom iz ir...
View Full Document

Page1 / 3

EKosistēma - EKosist ma Organisms- dz v bas...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online