{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

EKosistÄ“ma - EKosist ma ē Organisms dz v bas...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: EKosist ma ē Organisms- dz v bas pamatforma, ko izmanto aprakstot ekosist mas ī ī ē Popul cija- ā vienas sugu pat u kopa, ko vieno vairošan s un apdz vot vide. ī ņ ā ī ā Biocenoze-noteikt teritorij sastopamo dz vnieku un augu popul ciju kopa, ko ā ā ī ā saista l dz gas pras bas uz r jo vidi, barošan s de un attiec bas starp sug m ī ī ī ā ē ā ķē ī ā (visbiež k simbioze) ā Ekosist ma- ē augu un dz vnieku kopa, ko saista vielu ri ojums, ener ijas ī ņķ ģ pl sma uz eksist šanas apst k iem, kas atrodas patst v g main b kust b . ū ē ā ļ ā ī ā ī ā ī ā Sast v fitocenoze, zoocenoze, mikrobiocenoze. ā P c ekosist mu lieluma izš ir ē ē ķ mikroekosist mas ē (mazas) — celms, akmens, mezoekosist mas ē . (vid ja lieluma) — ezers, p ava — ē ļ un m akroekosist ē mas (lielas) — oke ā ns, tundra . MAAT-mežu augšanas apst k u tipi ā ļ Visi ekosist mas organismi piedal s ener ijas, vielu un inform cijas pl sm . ē ā ģ ā ū ā Šaj jom izš ir...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 3

EKosistÄ“ma - EKosist ma ē Organisms dz v bas...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online