kudrenu tips - V iršu kūdrenis Augsne-izveidojas pēc...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: V iršu kūdrenis Augsne -izveidojas pēc purvā ja nosusināšanas, augsne skāba, nabadzīga Zemsedzē- vairā k par 40 vaskalulā ro augu, sūnu un ķērpju 1.stāvā-virši,mellenes,zilenes,lācenes,brū klenes 2.stāvā-sfagni,klad ī nas Mē rķ a suga -Priede Pamežs - rets kadi ķ i,kr ū k ļ i Galvenā cirte- kailcirte Pēc nociršanas –aizeļ ar viršiem un vaivari ņ iem Atjaunošana - dabiska vai māksl īgi Ugunsbīstam ī ba- augsta sausās vasarās Mē tru kūdrenis Augsne -izveidojas pēc niedrāja nosus. Zemsedzē- vairā k par 60 augu 1.stāvā-mellenes, brū klenes, staipekņ i 2.stāvā-sfagni Mē rķ a suga -Priede Pamežs -rets-kadi ķ i, kr ū k ļ i Galvenā cirte- kailcirte Pēc nociršanas –panī kst ogulāji un staipekņ i, atjaunojas B Atjaunošana - dabiskā vai māksl īgi ar P Ugunsbīstam ī ba- sausās vasarās augsta Šaurlapju kūdrenis Augsne -izveidojas pēc niedrāja vai purva nosusināšanas, vidēji bagāta Zemsedzē- vairā k par 150 1.stāvā-bruklenes,,mellenes 2.stāvā-rusaines ,spuraines Mē rķ a suga -P B E Pamežs -vidēji biezs, krū k ļ i, pī lādži Galvenā cirte- Kailcirte Pēc nociršanas –panī kst ogulāji, graudzāles parādās Atjaunošana - dabiski vai māksl īgi ar P B E Ugunsbīstam ī ba- sausās vasarās ļoti augsta Platlapju kūdrenis Augsne-izveidojas pēc dumbrāja vai purva nosusināšanas, bagāta,vid skāba Zemsedzē vairāk par 150 1.stāvā-bruklenes,,mellenes 2.stāvā-rusaines ,spuraines Mērķa sugaPamežs-vidēji biezs, krūkļi, Galvenā cirte-Kailcirte Pēc nociršanas –sakulo avenes un krūmi, aizeļ ar nātrēm Atjaunošana- dabiski vai mākslīgi ar E, Os, B, A Ugunsbīstamība- sausās vasarās ļoti augsta ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

kudrenu tips - V iršu kūdrenis Augsne-izveidojas pēc...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online