meza kopsana -...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Kopšanas uzdevums  jaunaudžu vecumā ir izveido vajadzīgo audzes koku sastāvu  ar noteiktu koku skaitu platības vienībā,izcērtot traucējošos kukus un  krūmus.jāpievēršs uzmanība arī pie vienmērīgu koku izvietojuma. Kopjot iegūt saīsinātu  meža izaugšanas laiku par  10 %., kā arī iegūt 2 reiz lielākus  koksnes pieaugumus. Jaunaudzi jākopj no 1-3 reizes. . Veicot kopšanu jāsaglabā mežābeles,kadiķi un blīgznas kas netraucēs meža  augšanu Priežu jaunaudzēs ieviešas bērzs , kas ir ātraudzīgs un tamdēļ jaizcērt jo priede  necieš apēenojumu un ziemā bērzi skrāpē priežu jaunos dzinumus. Tur kur netraucē  var atstāt.Jāpievērš uzmanība priež puduriem jo tad priedes aug nekvalativi, tādēl  laicīgi jāptur. Vidējais  attālums starp kokiem ir 2 m , jāsāk kad augstumu  sasniedz 2 m  augstumu . Pie vid. 
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 06/08/2011 for the course FOREST 21 taught by Professor O'callaghan during the Spring '11 term at School of Visual Arts.

Page1 / 2

meza kopsana -...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online