Mežaudze

Mežaudze - *Mežaudze meža...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: *Mežaudze- meža elementāra vienība, tas ir meža nogabals, kas vienmērīgs pēc visām sarežģītākajām pazīmēm. Pēc izcelsmes iedala: dabiskās, mākslīgās (sējot, stādot vai pavairojot ar spraudeņiem). Pēc atjaunošanas veida ir dižmeži un atvasāju meži. Pēc sugas sastāva iedala tīraudzes un mistraudzes. Pēc formas- vienkāršas (raksturīgs viens vainagu klājs) un saliktas(vismaz divi). *Paauga- koku sugas, kuras pēc vecās mežaudzes nociršanas spēj veidot produktīvu nākamo audzi. *Pamežs- veido tās koku sugas, kuras nespēj dot produktīvu mežaudzi, tā nozīme- virskārtas bagātināšana, putnu piesaistīšana, pasargā kokus no apdegšanas, izmanto tautsaimniecībā. *Dzīvā zemsedze- pirmo stāvu veido lakstaugi un sīksīkrūmi (zilenes, mellenes), otro stāvu veido sūnas, ķērpji. *Nedzīvā zemsedze- veido celmi, lapas, kritalas, zari, čiekuri. *Bonitāte- iedalījuma vienība mežaudzes ražīguma raksturošanai. Nosaka pēc audzes vidējā vecuma, augstuma, valdošās sugas. *Koksnes krāja- raksturošanai....
View Full Document

This note was uploaded on 06/08/2011 for the course FOREST 21 taught by Professor O'callaghan during the Spring '11 term at School of Visual Arts.

Ask a homework question - tutors are online