Mežaudze

Mežaudze - *Meaudze- mea elementra...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: *Meaudze- mea elementra vienba, tas ir mea nogabals, kas vienmrgs pc vism saretkajm pazmm. Pc izcelsmes iedala: dabisks, mkslgs (sjot, stdot vai pavairojot ar spraudeiem). Pc atjaunoanas veida ir dimei un atvasju mei. Pc sugas sastva iedala traudzes un mistraudzes. Pc formas- vienkras (raksturgs viens vainagu kljs) un saliktas(vismaz divi). *Paauga- koku sugas, kuras pc vecs meaudzes nociranas spj veidot produktvu nkamo audzi. *Pames- veido ts koku sugas, kuras nespj dot produktvu meaudzi, t nozme- virskrtas bagtinana, putnu piesaistana, pasarg kokus no apdeganas, izmanto tautsaimniecb. *Dzv zemsedze- pirmo stvu veido lakstaugi un skskrmi (zilenes, mellenes), otro stvu veido snas, rpji. *Nedzv zemsedze- veido celmi, lapas, kritalas, zari, iekuri. *Bonitte- iedaljuma vienba meaudzes raguma raksturoanai. Nosaka pc audzes vidj vecuma, augstuma, valdos sugas. *Koksnes krja- raksturoanai....
View Full Document

Ask a homework question - tutors are online