purvainu tips - P urv js Augsne-nabadzga oti skba grundei...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Purv js ā Augsne -nabadz ga, oti sk ba, grun de i sekli ī ļ ā ū ņ Zemsedz ē - vair k par 50 vaskalul ro augu, s nu un rpju ā ā ū ķē 1.st v ā ā -virši,vaivari i,zilenes,l cenes ņ ā 2.st v ā ā -sfagni,klad nas ī M r a suga ē ķ -Priede Pamežs -nav vai rets kadi i ķ Galven cirte- ā kailcirte P c nociršanas ē –palielin s viršu segums ā Atjaunošana - dabisk ā Ugunsb stam ba- ī ī zeme Niedr js ā Augsne -vid ji augl ga,sk ba, turpin s p rpurvošan s ē ī ā ā ā ā Zemsedz ē - vair k par 150 augu ā 1.st v ā ā -gr š i,niedras,uz ci iem mellenes , brklenes ī ļ ņ 2.st v ā ā -sfagni M r a suga ē ķ -Priede Pamežs -kadi i, kr k i ķ ū ļ Galven cirte-kailcirte ā P c nociršanas ē –izcirtumi aize ar gr š iem ļ ī ļ Atjaunošana - dabisk B un Me ā Ugunsb stam ba- ī ī zema bet silt s vasar s^
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

purvainu tips - P urv js Augsne-nabadzga oti skba grundei...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online