slapjainu tips - Grns...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Grīns Augsne -ļoti nabadzīga, podzolēta un klejota, skāba Zemsedzē - vairāk par 40 vaskalulāro augu, sūnu un ķērpju 1.stāvā -virši,vaivariņi 2.stāvā -rūsaines,divzobes Mērķa suga -Priede Pamežs - reizēm kadiķi Galvenā cirte- kailcirte. Grupu izlases cirte Pēc nociršanas  –aizeļ ar viršiem , B atjaunojas Atjaunošana - dabiska vai mākslīgi, mākslīgi ar P Ugunsbīstamība- zema Slapjais Mētrājs Augsne -ļoti nabadzīga, skāba  Zemsedzē - vairāk par 60 augu 1.stāvā -zilenes,mellenes, brūklenes, virši 2.stāvā -sfagni Mērķa suga -Priede Pamežs -rets-kadiķi, krūkļi  Galvenā cirte-kailcirte Pēc nociršanas  –aizeļ ar viršiem Atjaunošana - dabiskā vai mākslīgi ar P Ugunsbīstamība- zema , vasarās paaugstināta Slapjais damaksnis Augsne -vidēji bagāta, glejota un podzolēta  Zemsedzē - vairāk par 100 1.stāvā -bruklenes,,mellenes, papardes 2.stāvā -rusaines ,spuraines Mērķa suga
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 06/08/2011 for the course FOREST 21 taught by Professor O'callaghan during the Spring '11 term at School of Visual Arts.

Page1 / 2

slapjainu tips - Grns...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online