{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

visi mez tipi - Sausiei-Sl-cladinsa...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Sausieņi-Sl-cladinsa callunosa,Mr-Vaccinosa,Ln-Myrtillosa,Dm- Hylocomiosa,Vr-Oxalidosa,Gr-aegopodiosa Aizņem 55%,dabiski veidojusies uz smilts augsnēm Gruntsūdens tieši neietekmē Kūdra nav Izstrāde jebkurā laikā tehnika pārvietojas sekmīgi,koksni viegli novākt un pārvest Noris podzolēšanās process kas vēlams skujkokiem Nokrišņu pārpalikums iesūcas augsnē un nopūst uz zemākām reljefa vietām Veidojas trūdkārta Mežaudzei raksturīga liela koksnes krāja Labi atjaunot Ķīmiskās un fizikālās īpašības mainās plašā intervālā Izcirtumi un degumi nepārpurvijas Slapjaiņi-Gs-Cladinoso spagnosa,Mrs-Vaccinosa spagnosa,Dms-myrtilloso spagnosa,Vrs- Myttiloso polytrichosa,Grs-Dryopteriosa 11% dabiski veidojušies Gruntsūdens līmenis svārstīgs slapjās vasarās saknes aplūst un audžu pieaugums samazinās. Veidojas līdz 30 cm jēlkudra vai trūdas slānis Sausās vasarās ugunsbīstamība ^ Izstrāde apgrūtināta, veidojas risas ,izstrādā vasarā vai ziemā
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}