Intelekts - Latvijas Lauksaimniecības universitātes Meža...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Latvijas Lauksaimniecības universitātes Meža fakultātes Mežinženieru programmas 1.kursa studenta Kaspara Rakstiņa Referāts psiholoģijā „Intelekts” Jelgava 2008 Intelekts Ja runājam, ka cilvēka izturēšanos nosaka intelekts, tad ar to parasti saprotam spēju zināt un atcerēties jēdzienus, risināt problēmas, loģiski domāt, saprātīgi spriest un pieņemt lēmumus, kā arī veidot jēgpilnu saskarsmi. Tomēr psihologi un izglītības darbinieki gadiem ilgi strīdējušies par to, kā precīzi definējams un izmērāms intelekts. Intelekta filozofiskais jēdziens – saistīts ar pasaules izzināšanu un spēju pieņemt loģisku lēmumu. Jēdziens ‘’intelekts’’ pirmoreiz radās 19. gadsimtā beigās un 20. gadsimta sākumā, kad zinātnieki sāka interesēties par cilvēku garīgajām spējām un kāpēc pastāv atšķirības starp dažādiem cilvēkiem. Viena no pirmajām teorijām saistījās ar cilvēku reakcijas ātrumu, ar kādu viņi reaģē, ja viņiem uzsitīs zem ceļgala bļodiņas tas ir cik ātri viņiem izstiepsies kāja. Šis eksperiments izrādījās neveiksmīgs, jo augsti intelektuāli attīstītus cilvēkus nevarēja atšķirt no garīgi atpalikušajiem. Nākamā teorija balstījās uz cilvēka smadzeņu svara un anatomijas analīzi, bet arī izrādījās neveiksmīga. Francūzis Alfrēds Binē bija pirmais cilvēks, kurš izteica teoriju, ka cilvēku garīgās spējas var izmērīt ar speciālu testu palīdzību. 1905. gadā viņš, kopā ar francūzi Teodoru Simonu izstrādāja pirmo IQ testu. Šis tests sastāvēja no 30 uzdevumiem un tika izstrādāts bērniem, lai novērtētu viņu garīgās spējas. Lai arī bija parādījušies pirmie IQ testi, zinātniekiem nebija un joprojām nav vienota viedokļa par to, kas ir intelekts. Tai laikā pastāvēja uzskats, ka intelekts ir tas, ko mēra intelekta testi....
View Full Document

Page1 / 5

Intelekts - Latvijas Lauksaimniecības universitātes Meža...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online