Pašnovērošana2

PaÅ¡novÄ“roÅ&ie...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Pašnov rošana. ē Nu man t liekas ka, ar šo metodi sti nevar pašnov rt t savu apzinu jo nevar ā ī ē ē sti kontrol t to ko tu taj moment dom , un apzi as par d bas ir loti gr ti ī ē ā ā ā ņ ā ī ū tveramas, t s tri gaist un tamd ir loti gr ti tveramas ,un tad tas nevar piln gi ā ā ēļ ū ī noverot. Vel var m in t lietot t du ka atceres nov rošanas metodi ar š du ēģ ā ā ē ā metodi var atcer ties iepriekš jos p rdz vojumus, bet nu tas ir gr ti izdar ms jo ē ē ā ī ū ā nevar jau sti atcer ties ko taj momenta dom ji. Ar š du metodi man t liekas ī ē ā ā ā ā ka tikai retais var iel koties sava iekš j dzive. ū ē ā Citu cilv ku nov rošana. ē ē Š metode ar neb s viena no lab kaj m, bet nu daudz lab ka par iepriekš jo, jo ī ī ū ā ā ā ē šaj metod tiek nov rots cits cilv ks un vi a p rdz vojumi. Š dus ā ē ē ē ņ ā ī ā p rdz vojumus cita cilv ka var noverot vi a vaibstos, š cilv ka kust bas, ā ī ē ņ ī ē ī iztur šanas . Un š di m s varam ieskat ties cita cilv ka gar gaj dz v . ē ā ē ī ē ī ā ī ē
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online