{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

William Golding - Imparatul mustelor

William Golding - Imparatul mustelor - WILLIAMGOLDING...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
WILLIAM GOLDING Împăratul muştelor Tatălui şi mamei mele I Vuietul scoicii Băiatul blond îşi dădu drumul pe ultimul metru de stîncă şi începu să-şi croiască drum  spre lagună. Deşi îşi scosese jerseul de şcoală şi-l tîra acum într-o mînă, cămaşa cenuşie îi  asudase pe trup şi părul i se lipise de frunte. De jur împrejur, brazda lungă trasă prin junglă  devenise o baie fierbinte. Se trudea să-şi facă loc printre liane şi printre trunchiurile zdrobite,  cînd o pasăre, o apariţie roşie şi galbenă, ţîşni cu un ţipăt de vrăjitoare; ţipătului îi răspunse un  altul.  Hei! se auzi. Stai o clip ă! Desişurile din marginea brazdei se scuturară şi picături de ploaie căzură grindină.  Stai ni ţel! zise vocea. M-am încurcat în liane. Blondul se opri şi îşi trase ciorapii cu un gest automat, de parcă ar fi fost acasă, nu în  junglă. Vocea se auzi iar:  De-abia m ă pot mişca printre lianele astea. Cel ce vorbise ieşi cu spatele dintre desişuri, iar crăcile îi zgîriară hanoracul slinos.  Mărăcinii se agăţaseră şi îi zgîriaseră rotulele goale şi plinuţe ale genunchilor. Se aplecă, scoase  cu grijă ţepii mărăcinilor şi se întoarse. Era mai scund decît băiatul blond şi foarte gras. Înaintă,  uitîndu-se atent pe unde calcă, apoi înălţă capul şi privi prin lentilele groase ale ochelarilor.  Unde-i omul cu megafonul? Blondul clătină din cap.  E o insul ă. Cel puţin, aşa cred, zise el. Uite un colţ de stîncă în apă. Te pomeneşti că n- o fi nici un om mare pe aici. Grăsanul păru uimit.  A fost pilotul  ăla. Dar nu era în compartimentul pasagerilor, ci în carlingă. Blondul făcu ochii mici şi scrută colţul de stîncă.  Ce s-o fi  întîmplat cu puştii? continuă el. Trebuie să fi scăpat cîţiva. Sînt convins. Tu ce  crezi? Blondul porni degajat spre malul mării. Încerca să se poarte cît mai firesc şi nu se arătă  prea indiferent la cele auzite, dar grăsanul se grăbi să-l urmeze.  Nu-i absolut nici un om mare?  Nu cred. Blondul vorbise solemn; apoi îl copleşi bucuria unei ambiţii împlinite. Se aşeză în mîini,  cu capul în jos, chiar în mijlocul brazdei şi îi rînji grăsanului, pe care îl vedea de-a-ndărătelea.  Nu-i nici un om mare! O clipă grasul rămase pe gînduri.  
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 97

William Golding - Imparatul mustelor - WILLIAMGOLDING...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online