{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Dostoievski - Amintiri din casa mortilor

Dostoievski - Amintiri din casa mortilor - FM DOSTOIEVSKI...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
FM. DOSTOIEVSKI AMINTIRI DIN CASA MORŢILOR FIODOR MIHAILOVICI DOSTOIEVSKI, romancier, povestitor şi jurnalist, a intrat în istoria literaturii ruse şi universale cu o operă de un calibru neobişnuit. Scrierile sale, pe măsura apariţiei, l-au surprins, l-au tulburat şi l-au solicitat pe cititor, neputînd fi receptate cu indiferenţă. Scriitor cu un destin personal şi literar dureros şi fascinant, el a cunoscut aclamarea şi acuza, veneraţia şi repudierea, toate ducînd în final la inegalabila lui faimă mondială, arta sa determinînd în mod hotărîtor evoluţia romanului modem. Se naşte în 1821 la Moscova, ca fiu al unui medic; urmează cursurile şcolii militare care pregătea ofiţeri de geniu, dar după absolvire se dedică în exclusivitate scrisului. Descoperit de Belinski şi socotindu-se ucenic al lui Gogol, debutează cu povestirea Oameni sărmani (1846), urmată de mai multe nuvele şi romane inspirate din viaţa petersburgheză, printre care Nopţi albe (1848). Condamnat la moarte în 1849 pentru vina de a fi luat parte la întîlnirile unor intelectuali radicali sub conducerea lui M.V. Petraşevski, sentinţa îi este comutată, în ultima clipă înaintea execuţiei, la patru ani de muncă silnică şi deportare în Siberia; experienţele acelor ani aveau să-şi afle expresia artistică în Amintiri din casa morţilor (186l-62). Eliberat în 1854, şi după terminarea serviciului militar, se căsătoreşte, călătoreşte în Europa şi, întors la Petersburg, înfiinţează împreună cu fratele să Mihail revista „Epoha", unde apar în foileton însemnări din subterană (1864). Vede lumina tiparului Umiliţi şi obidiţi (1861), în care răzbate compasiunea faţă de cei oprimaţi; primul său roman important, Crima şi pedeapsă, este publicat în 1866. Se recăsătoreşte în 1867, aflîndu-şi fericirea conjugală alături de Anna Smitikina. Urmează celelalte mari romane: Idiotul (1868-69), Demonii (187l-72), Adolescentul (1875) şi Fraţii Karamazov (1879-80), această ultimă scriere fiind socotită capodopera creaţiei sale. Moare în 1881 la Sankt-Petersburg. în AMINTIRI DIN CASA MORŢILOR, autorul - sub „masca" unui deţinut politic surghiunit în Siberia, pe nume Aleksandr Pavlovici Goriancikov, al cărui manuscris intră întîmplâtor în posesia scriitorului - îşi povesteşte propriile trăiri siberiene. „O naraţiune copleşitoare, pe care scriind-o, creionînd cu mina încătuşată figurile camarazilor săi, ocnaşi, nici Dostoievski singur n-a bănuit că va crea din caracterele şi moravurile unei închisori... fresce â la Michelangelo Buonarroti." (A. I. Herzen) F.M. DOSTOIEVSKI AMINTIRI DIN CASA MORŢILOR RAO CLASIC RAO International Publishing Company S.A. P.O. Box 2-l24 Bucureşti, ROMÂNIA cD.MHOCTOEBCKMM 3 AIIMCKM M3 MEPTBOm J1OMA CoSpaiine co'iHneiiMM.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}