Dostoievski - Fratii Karamazov (Vol. 1)

Dostoievski - Fratii Karamazov (Vol. 1) - F.M Dostoievski...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: F.M. Dostoievski FRAŢII KARAMAZOV ■ - V FEODOR MIHAILOVICI DOSTOIEVSKI, romancier, povestitor şi jurnalist, a intrat în istoria literaturii ruse cu o operă de un calibru neobişnuit. Scrierile sale, pe măsura apariţiei, l-au surprins, l-au tulburat şi l-au solicitat pe cititor, neputînd fi receptate cu indiferenţă. Scriitor cu un destin personal şi literar dureros şi fascinant, el a cunoscut aclama-rea şi acuza, veneraţia şi repudierea, toate ducînd în final la inegalabila lui faimă, arta sa determinînd în mod hotârîtor evoluţia romanului modern. Se naşte în 1821 la Moscova, urmează cursurile şcolii militare de ofiţeri de geniu, dar după absolvire se dedică în totalitate scrisului. în 1846 debutează cu Oameni sărmani, povestire urmată de alte romane şi povestiri din viaţa peters-burghezâ. Condamnat la moarte în 1849 pentru vina de a fi luat parte la întîlnirile unor intelectuali radicali, sentinţa îi este apoi comutată la muncă silnică şi deportare în Siberia, experienţele acelor ani aflîndu-şi expresia artistică în Amintiri din Casa morţilor (186l-62). Eliberat în 1854, se căsătoreşte, călătoreşte în Europa şi înfiinţează împreună cu fratele său Mihail revista "Epoha", în care apar în foileton însemnări din subterană. Primul său roman important, Crimă şi pedeapsă, vede lumina tiparului în 1866. în anul următor se recăsătoreşte, aflîndu-şi fericirea conjugală alături de Arma Smitkina. Urmează celelalte romane: Idiotul (1868-69), Demonii (187l-72), iar între 1879-80, ultima sa scriere, considerată şi capodopera creaţiei sale, Fraţii Karamazov. Moare în 1881 la Sankt Petersburg. F.M. DOSTOIEVSKI FRAŢII KARAMAZOV Roman în patru părţi cu epilog I : m m RAO CLASIC RAO International Publishing Company S.A. P.O. Box 2-l24 Bucureşti, ROMÂNIA (D.M.HOCTOEBCKHfi tPArbU, KAPAMA3OBU CoGpaiiMH coqMHeHun TOM .a MocKBa. 1958 Traducere din limba rusă OVIDIU CONSTANTINESCU ISABELLA DUMBRAVĂ Copyright© 1997 RAO International Publishing Company S.A. pentru versiunea în limba română Coperta colecţiei DONE STAN Pe copertă V.G. ŞVARŢ, Cortegiul ţarinei mergînd la rugăciune primăvara, în timpul domniei ţarului Alexei Mihailovici (detaliu) Tiparul executat de ALFOLDI NYOMDA AG Debrecen, Ungaria Septembrie 1997 ISBN 973-576-l44-0 Dedicată Annei Grigorievna DOSTOIEVSKAIA „Amin, amin, grăiesc vouă, grăuntele de grîu, cînd cade pe pămînt, dacă nu va muri râmîne stingher; dacă va muri, aduce multă roadă." (Evanghelia după loan, cap. XII, 24.) aă0f' ^ CUPRINS Din partea autorului / 11 Partea întîi Cartea întîi Istoricul unei familii oarecare I Fiodor Pavlovici Karamazov/ 17 II Fiodor Pavlovici se descotoroseşte de primul său fiu/21 III Cea de-a doua căsătorie şi odraslele respective / 2.5 IV Cel de-al treilea fiu, Alioşa / 33 V Stareţii / 44 Cartea a doua 0 reuniune fără rost » I Sosirea la mănăstire / 56 II Bătrînul măscărici / 63...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 180

Dostoievski - Fratii Karamazov (Vol. 1) - F.M Dostoievski...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online