{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Dostoievski - Fratii Karamazov (Vol. 2)

Dostoievski - Fratii Karamazov (Vol. 2) - „Romanul...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: „Romanul FRAŢII KARAMAZOV a fost plănuit de autorul lui încă din 1870, în timpul unei călătorii în Germania, la Dresda. Urma să aibă mai multe părţi, cuprinzînd întreaga biografie a lui Alioşa, dar n-a fost reali-zată decît cea dintîi dintre ele. Este cronica unor întîmplări dintr-un mic oraş de provincie, în care este folosită schema naturalistă a povestirii despre o familie în două generaţii, ca şi ideea, de aceeaşi provenienţă, a eredităţii. Este povestea unui paricid perpetrat împotriva bătrînului destrăbălat, avar şi cinic Fiodor Karamazov. Fiii lui, impulsivul Mitea şi scepticul blazat Ivan, ca şi Smerdiakov, fiul natural care trăieşte ca servitor în casa tatălui său, îl urăsc deopotrivă pe bătrîn, deşi sau tocmai pentru că sînt stâpîniţi de unele din tarele paterne. Numai fiul cel mai mic, Alioşa, crescut sub influenţa stareţului Zosima, este liber de moştenirea fatală a caracterului tatălui. Totul contribuie să producă ură şi vrajbă în familia Karamazov. Bătrînul Fiodor şi fiul lui, Mitea, o iubesc deopotrivă pe capricioasa Gruşenka. Ivan o iubeşte pe frumoasa şi mîndra Katerina, logodnica respinsă a lui Mitea. Este ca un viespar de porniri impulsive, răsărite în toate aceste suflete violente ale familiei Karamazov. Gîndul paricidului încolţeşte în ele, dar este realizat de josnicul Smerdiakov. Bănuiala cade asupra lui Mitea, împotriva căruia conspiră toate aparenţele. în zadar Ivan vrea sa-$i salveze fratele, Mitea este condamnat şi acceptă sentinţa, pe care o merita, dacă nu pentru fapta ce i se pusese în sarcină, cel puţin pentru întreg trecutul lui de violenţă şi destrăbălare. Dar suferinţa îi aduce şi lui Mitea, ca şi altor eroi dos-toievskieni, purificarea şi bucuria." TUDOR VIANU Studii de literatura universala şi comparata F.M. DOSTOIEVSKI FRAŢII KARAMAZOV Roman în patru părţi cu epilog RAO CLASIC RAO International Publishing Company S A. P.O. Box 2-l24 Bucureşti, ROMÂNIA OJ.M.AOCTOEBCKMPl bPArbUKAPAMA3OBU CoSpaHMH CO'lMHeHMIl T OM aeBJirbiM MocKBa, 1958 Traducere din limba rusă OVIDIU CONSTANTINESCU ISABELLA DUMBRAVĂ Copynght © 1997 RAO International Publishing Company S.A. pentru versiunea în limba româna Coperta colecţiei DONE STAN Pe coperta J.E. REPIN, Arestarea propagandistului (detaliu) Tiparul executat de ALFOLDI NYOMDA AG Debrecen, Ungaria Septembrie 1997 ISBN 973-576-l45-9 CUPRINS Partea a treia Cartea a şaptea Alioşa I Duhul putreziciunii /li II O clipa. ../ 27 III Un fir de ceapă / 36 IV CanaGalileii/60 Cartea a opta Mitea I Kuzma Samsonov / 67 II Copoiu/81 III Minele de aur / 90 IV Pe întuneric /106 V O hotârîre neaşteptată/113 VI Sosesc eu! /135 VII Dreptul primului venit. .. /145 VIII Delirul /169 i Cartea a noua Ancheta I Cum şi-a început cariera funcţionarul Perhotin /187 II Hăitaşti/196 III Trecerea unui suflet omenesc prin vămile văzduhului. Primul calvar / 204 IV Al doilea calvar / 216...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 258

Dostoievski - Fratii Karamazov (Vol. 2) - „Romanul...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online