Ernest Hemingway - Povestiri - Traduce prefală şi fabe...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Traduce,,, prefală şi fabe , Lupan The First Forty-Nine Stone by ERNEST HEMINGWAY Jonathan Cape IO/VDO.Y Tcnth impresston 1960 PREFAŢĂ Opera şi viata lui Hemingway sînt bine cunoscute cititorului romîn, căruia, datorită numeroaselor ar- ticole şi traduceri publicate la noi, i-au devenit familiare atît lumea cît şi personajele lucrărilor sale. Prezentînd culegerea de faţă de povestiri, ne vom opri de aceea la cîteva dintre problemele activităţii scriitorului în acest domeniu, fără a mai stărui asupra unor aspecte consemnate şi cu alte prilejuri. S-a subliniat adesea importanţa pe care o are în opera lui Hemingway elementul autobiografic. Criticii şi istoricii literari americani s-au străduit nu de puţine ori să identifice în personajele şi situaţiile cărţilor sale personaje şi situaţii reale. Rezultatele acestei ocupaţii tradiţionale a istoriei literare nu au fost întotdeauna dintre cele mai edificatoare, dar de fiecare dată s-a ajuns la concluzia că scriitorul a pornit de la întîrriplărLtrăite, de la. oameni pe care i-a" 'cunuscui. "5e~confinna~astfel ua'.."principiu fun-dâmental al esteticii lui Hemingway -r-.adeVerît şi III anrmat in repetate rînduri—^-^arfi i __rg£larnă_ t;a o cdndiţie primă şi esenţială a_.g£tiiitâ}ii scriilQrjjlui cunoaşterea profua'aă_ja_lucrurilor 4eşriţft_care scrie. „Mai întîi trebuie să cunoşti subiectul -^"spunea Hemingway într-un articol din 1934 —, după aceea trebuie să ştii cum să scrii. Ca să înveţi aceste două lucruri î (i trebuie o viaţă întreagă." ' Considerat astfel, elementul autobiografic nu mai apare ca un simplu detaliu menit a clarifica episoade mai mult sau mai puţin obscure, ci serveşte în chip esenţial la sporirea autenticităţii relatării unei experienţe umane care, dincolo de semnificaţiile restrîns individuale, poate căpăta un sens mai larg. Fireşte, relaţiile dintre întîmplarea din viaţă şi reflectarea ei în scris sînt mult mai complexe decît o legătură de la cauză la efect, să zicem. Perspectiva din care este privită îi poate modifica sensul uneori în mod fundamental. Dar nu asupra acestui aspect vrem să insistăm aci, cît asupra faptului că în scrisul lui Hemingway se simte — în genere — o cunoaştere intimă a locurilor, înthn-plărilor, a diferitelor îndeletniciri, a oamenilor. O cunoaştere care nu este valorificată în chip exterior, prin detalii fastidioase, ci se exprimă prin notaţii sobre, precise şi prin nuanţe subtile, de multe ori sugerate numai. Cu deosebire se poate încerca acest sentiment citind povestirile lui Hemingway cuprinse în ciclul In Oui Time (în vremea noastră) şi cele din ciclurile de mai tîrziu.: Men Without Women (Bărbaţi iară femei) sau Winner Take Nothing (Cîştigătoru! nu ia nimic), reunite în anul 1938 într-un volum 1 Old Newsman Writes (Scrie bătrînul gazetar), Esquirc, dec. 1034....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 105

Ernest Hemingway - Povestiri - Traduce prefală şi fabe...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online