Jack Higgins - Pactul cu diavolul

Jack Higgins - Pactul cu diavolul - Jack Higgins Pactul cu...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Jack Higgins Pactul cu diavolul (Touch the Devil, 1982) Vietnam 1968 PROLOG Helicopterul Medevac plana de-a curmezişul deltei, la o mie de picioare înălţime, escortat în stângă de un avion de luptă Huey Cobra. Stătea să plouă, norii de deasupra junglei îndepărtate erau grei de ploaie, iar de undeva, din zare, bubuia tunetul. Înăuntrul helicopterului, Anne-Marie Audin şedea într-un colţ, cu ochii închişi, sprijinită de o ladă cu medicamente. Era o fată micuţă, cu pielea măslinie şi cu părul negru tuns cu maşina, ca o concesie faţă de condiţiile de trai de pe frontul din Vietnam. Purta scurtă de paraşutist, cu fermoarul desfăcut, bluză kaki de camuflaj şi pantaloni vărâţi în ghetele franţuzeşti de paraşutist. Cele mai interesante erau însă cele două aparate de fotografiat Nikon, care-i atârnau de gât prinse cu curele de piele; buzunarele scurtei de paraşutist nu conţineau muniţii, ci o sumedenie de obiective şi zeci de cutii cu filme de 35 de milimetri. Tânărul medic ce şedea pe vine lângă şeful echipajului, un negru, o privea cu sinceră admiraţie. Primii doi nasturi ai bluzei kaki de camuflaj erau descheiaţi, dând doar o idee, nu mai mult, despre sânii tari care se ridicau şi coborau uşor în timp ce dormea. ― N-am mai văzut de mult aşa ceva, spuse el. O femeie adevărată. ― Şi ce femeie, băiete! Şeful echipajului îi oferi o ţigară. Nu există loc unde fata asta să nu fi fost. A sărit şi cu paraşutiştii din 503 la Katum, anul trecut. Şi câte n-a făcut! Au publicat un articol despre ea în „Life" în urmă cu vreo şase, şapte luni. E pariziancă. Nici n-ai crede, nu? Şi dintr-o familie din alea care deţin o bucăţică bună din banca Franţei. Băiatul făcu ochii mari de mirare. ― Atunci ce naiba caută aici? Şeful echipajului rânji. ― Nu mă-ntreba pe mine, puştiule. Eu nu ştiu nici măcar ce caut eu aici. ― Aveţi careva o ţigară? Ale mele s-au terminat, spuse Anne-Marie. Aruncându-i un pachet de ţigări, şeful echipajului îşi dădu seama că nu mai văzuse în viaţa lui nişte ochi atât de verzi. ― Păstrează-le. Scutură pachetul, scoţându-şi o ţigară şi o aprinse cu o brichetă veche de alamă făcută dintr-un glonte, apoi închise din nou ochii, ţinând lejer ţigara între degete. Desigur că băiatul avea dreptate. Ce căuta aici o fată căreia nu-i lipsea nimic? Un bunic care o adora, unul dintre cei mai bogaţi şi mai puternici industriaşi din Franţa. Un tată care supravieţuise războiului din 2 Indochina, ca să moară apoi în Algeria, colonel de infanterie, decorat de cinci ori, cavaler al Legiunii de Onoare. Un erou autentic, un mort la fel de autentic....
View Full Document

This note was uploaded on 06/09/2011 for the course LITERATURE 102 taught by Professor J.b. during the Spring '11 term at American Intl. University.

Page1 / 204

Jack Higgins - Pactul cu diavolul - Jack Higgins Pactul cu...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online