{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Marchizul de Sade - Decameronul frantuzesc

Marchizul de Sade - Decameronul frantuzesc - DECAMERONUL...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
DECAMERONUL franţuzesc Se poate afirma că în nici o literatură a vreunei epoci nu s-a scris o operă atît de scandaloasă, că nici o alta n-a jignit mai profund sentimentele şi ginduriie oamenilor. Cine ar îndrăzni astăzi să rivalizeze în impudoare cu Sade ? Da, putem pretinde: deţinem prin Sade cea mai scandaloasă operă care a fost vreodată scrisă. Nu este acesta un motiv pentru a ne preocupa ? Avem şansa de a cunoaşte o operă dincolo de care nici un scriitor, niciodată, n-a îndrăznit să se aventureze; avem, deci, într-un anumit fel, în mînă, în această lume atît de relativă a literaturii un adevărat absolut. Malrice Blanchot Decameronul franţuzesc al marchizului de Sade reprezintă, după şliinţa noastră, a treia apariţie editorială românească din opera acestui, mare şi insolit scriitor. "Divinul marchiz» a mai apărut In româneşte cu «Justine» (intr-o variantă lacrimogen-convenţională a cărţii) şi cu «Crimele iubirii» (o carte care nu-l reprezintă intru totul pe Sade şi care a fost tradusă destul de pedestru), in caietele personale ale acestui scriitor obsedat ca şi Bazac. .. de unitatea construcţiei (in felul său Sade a realizat o adevărată" comedie umană» a erotismului) am găsit intenţia autorului de a-si grupa povestirie si nuvelele in două cicluri distincte: "Crimes de l'amour» (Crimele iubirii) si "Le Boccace francais» (Boccaccio-ul franţuzesc): Povestirile traduse in acesta carte au fost gindite de Sade ca intr itul aproape toate in cel de-al doilea ciclu, cel erotic, deoarece elementul erotic a impus existenţa celor două cicluri, "Crimee iubirii"- fiind concepute chiar de autor «suns erotisme» (fără erotism), de unde şi dezamăgirea anumitor lectori obişnuiţi cu violenta, cu cruzimea lumii şi a limbajului din „Julictte» şi "Justine». Ne-iim îngăduit credem că sintagma "decameronului franţuzesc» este cea mai bună echivalentă romanească a DECAMERONUL urmat de o ADDENDA In româneşte de Tiberiu DĂIONI «Decameronul franţuzesc» reprezintă replica galică peste timp la decameronul italienesc, replică de care numai un scriitor de forţa şi energia Marchizului de Sade era in stare. Este loc pentru doi O foarte frumoasă orăşeancă din strada Saint-Honore, de vreo douăzeci şi doi de ani, împlinită, durdulie, cu forme dintre cele mai fragede şi mai îmbietoare, desăvîrşită, cu toate că oarecum plinuţă şi care pe lingă atîţia nuri era ageră, vioaie, plină de o poftă deosebită pentru plăcerile de la care o opreau obiceiurile fără milă ale traiului cu un soţ, se hotăreşte de la un timp încoace să dea o mînă de ajutor bărbatului ei, pe care nu numai că nu-l plăcea că era bătrîn şi urît, dar acesta îşi îndeplinea pe cît de rău, pe atît de rar îndatorirea aceea care, dacă ar fi fost puţin mai bine făptuită, ar fi putut să o domolească pe mofturoasa Dolmene, căci aşa se numea frumoasa orăşeancă. Nimic mai bine ticluit decît întîlnirile pe care
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 33

Marchizul de Sade - Decameronul frantuzesc - DECAMERONUL...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online