{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

TIMPUL_Florin_Lazarescu - Revista Timpul iulie august 2002...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Revista Timpul iulie - august 2002 Florin L|Z|RESCU Moto: pt ca am uitat ceva tocmai am terminat de citit o carte f buna, tragi-comica, scrisa de un contemporan, petru cimpoesu, care se numeste „simion liftnicul, roman cu ingeri si moldoveni“... in principal ar fi vorba despre viata romanilor din ultimii zece ani .... cartea asta e realitatea pura. ar fi geniala ca film. daca aveti <timp liber> cititi-o, sunt convinsa c-o sa va placa. keb ~n privin]a lui Simion liftnicul , cel mai recent roman al lui Petru Cimpoe[u, s-ar putea spune c\ m-am trezit la spartul t`rgului. La spartul t`rgului criticii literare. Nu m\ refer – Doamne fere[te! – la sensul meschin al cuv`ntului, ci la „t`rgul“ de idei pe care `l poate provoca o apari]ie de excep]ie pe pia]a literar\ rom=neasc\. ~ntors pe toate fe]ele, comentat `n toate manierele ([i maniile) criticii, Simion liftnicul a rezistat, a convins, ba chiar a [i c`[tigat anul acesta unul dintre cele mai cinstite premii acordate de Uniunea Scriitorilor, dup\ ’89. Am parcurs paginile c\r]ii cu bucuria de a descoperi un roman rom=nesc contemporan care s\ nu-]i scoat\ ochii cu tehnicile postmoderniste, care nu ]ip\ la fiecare r`nd „uite, domnule, c`t de actual s`nt eu cu teoriile literaturii de ultim\ or\“.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 4

TIMPUL_Florin_Lazarescu - Revista Timpul iulie august 2002...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online