Albert Camus - Ciuma - Ciuma Albert Camus"La fel de...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Ciuma Albert Camus "La fel de normal po ţ i s ă reprezin ţ i un sistem de întemni ţ are printr-un altul, dup ă cum po ţ i, de altfel, s ă reprezin ţ i orice alt lucru care exista în mod real prin ceva care nu exist ă ." Daniel Defoe I Ciudatele evenimente care fac subiectul acestei cronici s-au petrecut în 194. .., la Oran. Dup ă p ă rerea general ă , ele nu-ş i aveau locul aici, ie ş ind pu ţ in din obi ş nuit. La prima vedere, Oranul este, într-adev ă r, un ora ş obi ş nuit ş i nimic mai mult decât o prefectur ă francez ă de pe coasta algerian ă . Ora ş ul ca atare, trebuie s ă m ă rturisim, este urât. Cu aerul s ă u pa ş nic, î ţ i trebuie un timp oarecare ca s ă sesizezi ce anume îl deosebe ş te de atâtea alte ora ş e comerciale de pe toate meridianele. Cum s ă-ţ i po ţ i închipui, de pild ă , un ora ş f ă r ă porumbei, f ă r ă arbori ş i gr ă dini, unde nu auzi nici b ă t ă i de aripi, nici fo ş net de frunze, un loc neutru, ca s ă spunem tot ? Schimbarea anotimpurilor nu se cite ş te decât pe cer. Prim ă vara se anun ţă numai prin calitatea aerului, sau prin co ş urile de flori pe care mici vânz ă tori le aduc de prin împrejurimi; e o prim ă var ă care se vinde prin pie ţ e. În timpul verii soarele incendiaz ă casele prea uscate ş i acoper ă zidurile cu o cenu şă întunecat ă ; nu mai po ţ i tr ă i atunci decât în umbra obloanelor închise. Toamna este, dimpotriv ă , un potop de noroi. Zilele frumoase vin numai iarna. O cale la îndemâna oricui de a face cuno ş tin ţă cu un ora ş este s ă încerci s ă afli cum se munce ş te în el, cum se iube ş te ş i cum se moare. În or ăş elul nostru, s ă fie un efect al climatului, toate acestea se fac laolalt ă , cu acela ş i aer frenetic ş i absent. Adic ă oamenii aici se plictisesc ş i tot aici se str ă duiesc s ă-ş i formeze obi ş nuin ţ e. Concet ăţ enii no ş tri muncesc mult, dar totdeauna doar ca s ă se îmbog ăţ easc ă . Sunt interesa ţ i mai ales de comer ţ ş i, în primul rând, chiar dup ă cum spun ei, s ă fac ă afaceri. Fire ş te, au ş i sl ă biciunea bucuriilor simple, iubesc femeile, cinematograful ş i b ă ile în mare. Dar, foarte în ţ elept, ei p ă streaz ă aceste pl ă ceri pentru sâmb ă ta seara ş i duminica, încercând, în celelalte zile ale s ă pt ă mânii, s ă câ ş tige mul ţ i bani. Seara, când î ş i p ă r ă sesc birourile, se adun ă în cafenele, la ore fixe, se plimb ă pe acela ş i bulevard sau stau în balcoanele lor. Dorin ţ ele celor mai tineri sunt violente ş i scurte, în timp ce viciile celor mai în vârst ă nu dep ăş esc asocia ţ iile de popicari, banchetele prietene ş ti ş i cluburile în care se mizeaz ă sume mari la jocul de c ă r ţ i....
View Full Document

This note was uploaded on 06/09/2011 for the course LITERATURE 103 taught by Professor F.b. during the Spring '11 term at American Intl. University.

Page1 / 117

Albert Camus - Ciuma - Ciuma Albert Camus"La fel de...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online