Albert Camus - Ciuma - Ciuma Albert Camus"La fel de normal...

Info icon This preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Ciuma Albert Camus "La fel de normal po ţ i s ă reprezin ţ i un sistem de întemni ţ are printr-un altul, dup ă cum po ţ i, de altfel, s ă reprezin ţ i orice alt lucru care exista în mod real prin ceva care nu exist ă ." Daniel Defoe I Ciudatele evenimente care fac subiectul acestei cronici s-au petrecut în 194..., la Oran. Dup ă p ă rerea general ă , ele nu- ş i aveau locul aici, ie ş ind pu ţ in din obi ş nuit. La prima vedere, Oranul este, într-adev ă r, un ora ş obi ş nuit ş i nimic mai mult decât o prefectur ă francez ă de pe coasta algerian ă . Ora ş ul ca atare, trebuie s ă m ă rturisim, este urât. Cu aerul s ă u pa ş nic, î ţ i trebuie un timp oarecare ca s ă sesizezi ce anume îl deosebe ş te de atâtea alte ora ş e comerciale de pe toate meridianele. Cum s ă - ţ i po ţ i închipui, de pild ă , un ora ş f ă r ă porumbei, f ă r ă arbori ş i gr ă dini, unde nu auzi nici b ă t ă i de aripi, nici fo ş net de frunze, un loc neutru, ca s ă spunem tot ? Schimbarea anotimpurilor nu se cite ş te decât pe cer. Prim ă vara se anun ţă numai prin calitatea aerului, sau prin co ş urile de flori pe care mici vânz ă tori le aduc de prin împrejurimi; e o prim ă var ă care se vinde prin pie ţ e. În timpul verii soarele incendiaz ă casele prea uscate ş i acoper ă zidurile cu o cenu şă întunecat ă ; nu mai po ţ i tr ă i atunci decât în umbra obloanelor închise. Toamna este, dimpotriv ă , un potop de noroi. Zilele frumoase vin numai iarna. O cale la îndemâna oricui de a face cuno ş tin ţă cu un ora ş este s ă încerci s ă afli cum se munce ş te în el, cum se iube ş te ş i cum se moare. În or ăş elul nostru, s ă fie un efect al climatului, toate acestea se fac laolalt ă , cu acela ş i aer frenetic ş i absent. Adic ă oamenii aici se plictisesc ş i tot aici se str ă duiesc s ă - ş i formeze obi ş nuin ţ e. Concet ăţ enii no ş tri muncesc mult, dar totdeauna doar ca s ă se îmbog ăţ easc ă . Sunt interesa ţ i mai ales de comer ţ ş i, în primul rând, chiar dup ă cum spun ei, s ă fac ă afaceri. Fire ş te, au ş i sl ă biciunea bucuriilor simple, iubesc femeile, cinematograful ş i b ă ile în mare. Dar, foarte în ţ elept, ei p ă streaz ă aceste pl ă ceri pentru sâmb ă ta seara ş i duminica, încercând, în celelalte zile ale s ă pt ă mânii, s ă ş tige mul ţ i bani. Seara, când î ş i p ă r ă sesc birourile, se adun ă în cafenele, la ore fixe, se plimb ă pe acela ş i bulevard sau stau în balcoanele lor. Dorin ţ ele celor mai tineri sunt violente ş i scurte, în timp ce viciile celor mai în vârst ă nu dep ăş esc asocia ţ iile de popicari, banchetele prietene ş ti ş i cluburile în care se mizeaz ă sume mari la jocul de c ă r ţ i.
Image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern