AlexandruCalinescu-Interstitii

AlexandruCalinescu-Interstitii - 1 Colec]ia EGO 2 ALEXANDRU...

Info iconThis preview shows pages 1–10. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1 Colec]ia E GO
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
2 ' by POLIROM Co SA Ia[i, 1998 Editura POLIROM B - dul Copou nr. 3, P. O. Box 266, 6600 Ia[i Bucure[ti, b-dul I.C. Br\tianu nr. 6, et. 7; Descrierea CIP a Bibliotecii Na]ionale: C|LINESCU, ALEXANDRU Intersti]ii/Alexandru C\linescu Ia[i, Polirom, 1998 180 p.; 18 cm. ± (Ego. Jurnal) ISBN: 973-683-162-0 CIP: 859.0-94 Printed in ROMANIA ALEXANDRU C|LINESCU ± n\scut la 5 octombrie 1945, la Ia[i. Profesor de literatur\ francez\ la Universitatea ²Al. I. Cuza³ (Ia[i). ~ntre 1992/1997 a func]ionat la INALCO (Paris) ‘n cadrul lectoratului de literatur\ [i civiliza]ie rom^neasc\. Debut editorial cu Anton Holban ± complexul lucidit\]ii (ed. Albatros, 1972). Alte c\r]i: Caragiale sau v‘rsta modern\ a literaturii (ed. Albatros, 1976), Perspective critice (ed. Junimea, 1978), Biblioteci deschise (ed. Cartea rom^neasc\, 1987).
Background image of page 2
3 Alexandru C\linescu POLIROM 1998 INTERSTI}II
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 4
Avertisment Prima parte a acestui volum reune”te texte apªrute înainte de 1989. “tiu cª perspectiva s-a schimbat: cînd vorbeam despre ±utopia postmodernistª² aveam iluzia cª fac un elogiu al libertªþii spiritului, cînd inventariam ±dracii² din pove”tile lui Creangª mª amuzam descriind atmosfera de suspiciune generalizatª ”i de supraveghere poliþieneascª. Astfel de ±subtilitªþi² nu mai conteazª astªzi, ceea ce e foarte bine. ~n a doua parte, am reluat (”i de data aceasta, cu minime modificªri) texte apªrute dupª 1990. Excepþie face secþiunea ±Proximitªþi (II)², pentru care am ±decupat² (la propriu) secvenþe din caietele unde încercam sª fixez momente ale experienþei mele pariziene. Puþinele fragmente reþinute aici nu sînt, sper, distonante faþª de restul textelor din volum. Autorul
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
6
Background image of page 6
7 Partea I
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
8
Background image of page 8
9 Scriere, transcriere ±Ai copiat!², cade, necruþªtor, sentinþa profesorului, în timp ce elevul din faþa lui se face mic de tot, de parcª ar vrea sª se ascundª sub bancª. ± ³ O copiem, bine- înþeles! ³ De acord, hai sª o copiem!² ³ exclamª, plini de entuziasm, Bouvard ”i PØcuchet, aplecaþi asupra bi- roului lor cu douª pupitre ”i trudind la acel ameþitor, cªci fªrª de sfîr”it, ±Sottisier². ~ntre aceste douª extreme, între o practicª ”colarª (”i nu numai) condamnabilª ”i euforia ³ vertijul ³ transcrierii, se aflª o întreagª mitologie cultu- ralª, insuficient cunoscutª ”i, în orice caz, exploatatª mai ales pe latura deriziunii ”i a absurdului. Textul de referinþª este, bineînþeles, romanul flaubertian, al cªrui al doilea volum, rªmas în stadiul de proiect, urma sª fie o giganticª enciclopedie, alcªtuitª din citate, a prostiei, un inventar de cli”ee ”i de enormitªþi, de discursuri ”i de stiluri. Copiatul nu este însª cîtu”i de puþin, pentru Bouvard ”i PØcuchet, o operaþie simplª, cªci unei prime etape ³ a fi”ªrii ³ cînd transcrierea are loc sub impulsul entuzias- mului lecturii, îi succede o a doua, a copierii cu metodª ³ fi”ele trebuie clasate ³, Flaubert imaginînd plªcerea pe care o vor resimþi cei doi în ±actul material al recopiatului ² (s.m.). Dar etapa clasªrii nu reprezintª ea însª”i o proce- durª ce implicª la infinit recopiatul? Cªci fi”ele ”i citatele,
Background image of page 9

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 10
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 06/09/2011 for the course LITERATURE 103 taught by Professor F.b. during the Spring '11 term at American Intl. University.

Page1 / 180

AlexandruCalinescu-Interstitii - 1 Colec]ia EGO 2 ALEXANDRU...

This preview shows document pages 1 - 10. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online