Amelie Nothomb - Antichrista - S eria de literatur...

Info iconThis preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Seria de literatur ă universal ă a BIBLIOTECII POLIROM este coordonat ă de Denisa Com ă nescu. Amelie Nothomb, Antichrista © Editions Albin Michel, 2003. TDUS droits rescrves. This book is published by arrangement with Literary Agency „Agence de FEst". © 2004 by Editura POLIROM, pentru prezenta traducere www.polirom. ro Editura POLIROM Ia ş i, B-dul Carol I nr. 4; P.O. BOX 266, 700506 Bucure ş ti, B-dul I.C. Br ă tianu nr. 6, et. 7, ap. 33, O.P. 37; P.O. BOX 1-728, 030174 Descrierea CIP a Bibliotecii Na ţ ionale a României: NOTHOMB, AMELIE Antichrista / Amelie Nothomb; trad. de Bogdan Ghiu. -Ia ş i: Polirom, 2004 ISBN 973-681-720-2 I. Ghiu, Bogdan (trad.) 821.133.1-31=135.1 Printed in ROMÂNIA
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Amelie Nothomb Antichrista Traducere de Bogdan Ghiu POLIROM 2004
Background image of page 2
Amelie Nothomb s-a n ă scut în 1967 la Kobe (Japonia). Este fiica unui ambasador belgian ş i nepoata omului politic Charles-Ferdinand Nothomb, descendenta unei ilustre familii bruxelleze care a adus provincia Luxemburg regatului Belgiei. Copil ă ria ş i adolescen ţ a ei sînt de fapt o lung ă c ă l ă torie prin lume, cu opriri mereu provizorii: î ş i petrece primii trei ani de via ţă în Japonia, urmeaz ă China (Beijing), SUA (New York), Bangladesh, Birmania, Laos. în 1984, î ş i începe la Universitâ Libre de Bruxelles studiile de filologie. Adolescent ă anore-xic ă , Amelie m ă rturise ş te c ă abia la treizeci ş i patru de ani a reu ş it s ă se accepte „fizic", vindecîndu-se printr-o bulimie. .. a cititului ş i a scrisului: de zece ani în fiecare toamn ă public ă un roman, imediat trecut în fruntea listei de bestselleruri. Igiena asasinului (1992), prima ei carte, s-a vîndut în sute de mii de exemplare. I-au urmat Sabotaj din dragoste (1993), Combustibilii (1994), Catilinarele (1995), Peplum (1996), Atentat (1997), Mercur (1998), Uimire ş i cutremur (1999, distins cu Marele Premiu pentru roman decernat de Academia Francez ă ş i ecranizat de Alain Corneau), Metafizica tuburilor (2000), Cosmetica du ş manului (2001), Dic ţ ionar Robert de nume proprii (2002), Antichrista (2003), Biografia foamei (2004). Prietenii nu sînt întotdeauna bine inten ţ iona ţ i. Iat ă maniera derutant ă în care Amâlie Nothomb schi ţ eaz ă în romanul Antichrista rela ţ ia pervers ă dintre dou ă studente: Blanche - naiv ă , singur ă , pe care nu o bag ă nimeni în seam ă - ş i Christa -impetuoas ă , tiranic ă , seduc ă toare, mereu în centrul aten ţ iei. Cînd Christa î ş i îndreapt ă aten ţ ia spre Blanche, aceasta se las ă cople ş it ă de deliciile unei prietenii de care nu mai avusese parte niciodat ă . Dar Christa se dovede ş te o fiin ţă diabolic ă , umilind-o ş i manipulînd-o la fiecare pas. Oscilînd între decep ţ ie ş i ur ă , admira ţ ie ş i dispre ţ , Blanche decide în final s ă - ş i înfrunte tor ţ ionara.
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
în prima zi de cursuri am v ă zut-o zîmbind. Am dorit imediat s-o cunosc.
Background image of page 4
Image of page 5
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 06/09/2011 for the course LITERATURE 103 taught by Professor F.b. during the Spring '11 term at American Intl. University.

Page1 / 166

Amelie Nothomb - Antichrista - S eria de literatur...

This preview shows document pages 1 - 5. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online