{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Amelie Nothomb - Antichrista - S eria de literatur...

Info icon This preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Seria de literatur ă universal ă a BIBLIOTECII POLIROM este coordonat ă de Denisa Com ă nescu. Amelie Nothomb, Antichrista © Editions Albin Michel, 2003. T DUS droits rescrves. This book is published by arrangement with Literary Agency „Agence de FEst". © 2004 by Editura POLIROM, pentru prezenta traducere www.polirom. ro Editura POLIROM Ia ş i, B-dul Carol I nr. 4; P.O. BOX 266, 700506 Bucure ş ti, B-dul I.C. Br ă tianu nr. 6, et. 7, ap. 33, O.P. 37; P.O. BOX 1-728, 030174 Descrierea CIP a Bibliotecii Na ţ ionale a României: NOTHOMB, AMELIE Antichrista / Amelie Nothomb; trad. de Bogdan Ghiu. -Ia ş i: Polirom, 2004 ISBN 973-681-720-2 I. Ghiu, Bogdan (trad.) 821.133.1-31=135.1 Printed in ROMÂNIA
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Amelie Nothomb Antichrista Traducere de Bogdan Ghiu POLIROM 2004
Image of page 2
Amelie Nothomb s-a n ă scut în 1967 la Kobe (Japonia). Este fiica unui ambasador belgian ş i nepoata omului politic Charles-Ferdinand Nothomb, descendenta unei ilustre familii bruxelleze care a adus provincia Luxemburg regatului Belgiei. Copil ă ria ş i adolescen ţ a ei sînt de fapt o lung ă c ă l ă torie prin lume, cu opriri mereu provizorii: î ş i petrece primii trei ani de via ţă în Japonia, urmeaz ă China (Beijing), SUA (New York), Bangladesh, Birmania, Laos. în 1984, î ş i începe la Universitâ Libre de Bruxelles studiile de filologie. Adolescent ă anore-xic ă , Amelie m ă rturise ş te c ă abia la treizeci ş i patru de ani a reu ş it s ă se accepte „fizic", vindecîndu-se printr-o bulimie... a cititului ş i a scrisului: de zece ani în fiecare toamn ă public ă un roman, imediat trecut în fruntea listei de bestselleruri. Igiena asasinului (1992), prima ei carte, s-a vîndut în sute de mii de exemplare. I-au urmat Sabotaj din dragoste (1993), Combustibilii (1994), Catilinarele (1995), Peplum (1996), Atentat (1997), Mercur (1998), Uimire ş i cutremur (1999, distins cu Marele Premiu pentru roman decernat de Academia Francez ă ş i ecranizat de Alain Corneau), Metafizica tuburilor (2000), Cosmetica du ş manului (2001), Dic ţ ionar Robert de nume proprii (2002), Antichrista (2003), Biografia foamei (2004). Prietenii nu sînt întotdeauna bine inten ţ iona ţ i. Iat ă maniera derutant ă în care Amâlie Nothomb schi ţ eaz ă în romanul Antichrista rela ţ ia pervers ă dintre dou ă studente: Blanche - naiv ă , singur ă , pe care nu o bag ă nimeni în seam ă - ş i Christa -impetuoas ă , tiranic ă , seduc ă toare, mereu în centrul aten ţ iei. Cînd Christa î ş i îndreapt ă aten ţ ia spre Blanche, aceasta se las ă cople ş it ă de deliciile unei prietenii de care nu mai avusese parte niciodat ă . Dar Christa se dovede ş te o fiin ţă diabolic ă , umilind-o ş i manipulînd-o la fiecare pas. Oscilînd între decep ţ ie ş i ur ă , admira ţ ie ş i dispre ţ , Blanche decide în final s ă - ş i înfrunte tor ţ ionara.
Image of page 3

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
în prima zi de cursuri am v ă zut-o zîmbind. Am dorit imediat s-o cunosc.
Image of page 4
Image of page 5
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern