Arthur Conan Doyle - Crimele din Baltimore

Arthur Conan Doyle - Crimele din Baltimore - CRIMELE DIN...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: CRIMELE DIN BALTIMORE -Arthur Conan Doyle- CAPITOLUL I - O INTRERUPERE NEASTEPTATA A UNEI CALATORII Printre c ă l ă torii care se-ntorceau dintr-o excursie de pl ă cere, pe ţă rmurile m ă re ţ e ale Marilor Lacuri, in nord-estul Statelor-Unite, la Baltimore, un ora ş mare si frumos, al comer ţ ului si al universitarilor, situat pe Chesapeake Bay, si care tocmai p ă r ă seau sala g ă rii drumului de fier Ohio- Baltimore, se aflau si detectivii Sherlock Holmes si Harry Taxon, ajutorul sau credincios. Ei aveau de gând ca, f ă r ă sa mai întârzie la Baltimore, unde st ă tuser ă mai mult timp, înainte de a întreprinde aceasta c ă l ă torie de pl ă cere in regiunea lacurilor, sa se îndrepte numaidecât spre Locust-Point, portul ora ş ului Baltimore si sta ţ ia finala a vapoarelor transatlantice, de unde sa plece chiar in ziua aceea spre Londra, îmbarcându-se pe iahtul „Sniveler", ce trebuia sa treac ă si pe la Liverpool. Tocmai voiau sa se urce intr-o tr ă sura, când aten ţ ia le fu atrasa de o mul ţ ime de oameni, ce se strânsese intr-un colt de strada, din apropierea g ă rii. Dup ă cum se încredin ţ ar ă numaidecât, mul ţ imea se oprise din pricina unui anun ţ , ce vestea: "3 000 de dolari recompensa celui care va putea sa predea poli ţ iei pe uciga ş ul sau pe uciga ş ii b ă iatului care a fost g ă sit m ă cel ă rit in noaptea de 26 ale lunii pe o alee singuratica din parcul Druit-Hill. Victima este in vârst ă de paisprezece-cincisprezece ani si, dup ă cum politia a descoperit pana acum, a fost elevul uneia din ş colile bune de aici. Era înalt, mare, puternic, blond, cu ochii alba ş tri, cu fata ro ş ie, frumoasa, si cu un nas de grec. Era îmbr ă cat intr-un costum cenu ş iu, v ă rgat. Purta o ş apca ş col ă reasc ă si, dup ă m ă rturisirea unei rude care l-a v ă zut ultima oara in viata, avea un ceasornic vechi, mo ş tenire l ă sata in familie din tata in fiu. To ţ i cei care au v ă zut sau au vorbit cu Charley 1 Dauforth - acesta este numele celui omorât - in intervalul dintre 24 ale lunii, seara, la ora 9 si jum ă tate, când si-a p ă r ă sit locuin ţ a din Harrison Avenue si când a fost v ă zut ultima oara, si pana in seara de 25, când e probabil ca a fost omorât, sunt ruga ţ i sa anun ţ e numaidecât sec ţ ia principala de politie din strada Washington". Sherlock Holmes citi anun ţ ul cu cea mai mare luare aminte. P ă rea ca voia sa-si întip ă reasc ă bine in minte toate cuvintele din în ş tiin ţ area politiei. Tân ă rul sau asistent, Harry Taxon, observa cu mult interes expresia fetei renumitului sau maestru. El ş tiu numaidecât ca Sherlock Holmes voia sa cerceteze cazul acesta. Si când maestrul sau se interesa de ceva, nu se oprea pana când nu descoperea totul....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 45

Arthur Conan Doyle - Crimele din Baltimore - CRIMELE DIN...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online