Antoine de Saint-Exupery - Micul print

Antoine de Saint-Exupery - Micul print - Antoine de...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Antoine de Saint-Exupéry Micul prin ţ Cu ilustra ţ iile autorului Lui Léon Werth Copiilor le cer iertare c ă am închinat aceast ă carte unui om mare. Am un motiv serios: acest om mare e cel mai bun prieten din câ ţ i am eu pe lume. Mai am un motiv: acest om mare poate s ă priceap ă totul, chiar ş i c ă r ţ ile pentru copii. Am ş i al treilea motiv: acest om mare tr ă ie ş te în Fran ţ a, unde sufer ă de foame ş i frig. Are mult ă nevoie de mângâiere. Dac ă toate motivele în ş irate nu sunt de ajuns, ţ in ca aceast ă carte s-o închin atunci copilului de odinioar ă , c ă ci ş i acest om mare a fost cândva copil. To ţ i oamenii mari au fost cândva copii. (Dar pu ţ ini dintre ei î ş i mai aduc aminte.) A ş a c ă fac urm ă toarea îndreptare: Lui Léon Werth
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
pe când era b ă ie ţ el I Odat ă , pe vremea când aveam eu ş ase ani, am dat peste o poz ă minunat ă , într-o carte despre p ă durile virgine, numit ă „Întâmpl ă ri tr ă ite” . Înf ăţ i ş a un ş arpe boa care înghi ţ ea o fiar ă s ă lbatic ă . Iat ă copia acestui desen. În cartea aceea se spunea: Ş erpii boa î ş i înghit prada dintr-o dat ă , f ă r ă s-o mai mestece. Pe urm ă , nu mai sunt în stare s ă se mi ş te ş i dorm întruna, timp de ş ase luni, cât ţ ine mistuitul“ . M-am gândit atunci îndelung la peripe ţ iile din jungl ă ş i am izbutit s ă fac la rându-mi, cu creion colorat, primul meu desen. Desenul num ă rul 1. Era a ş a: Le-am ar ă tat oamenilor mari capodopera mea ş i i-am întrebat dac ă desenul acesta îi sperie. Ei mi-au r ă spuns: - De ce s ă te sperii de-o p ă l ă rie? Desenul meu nu înf ăţ i ş a o p ă l ă rie. Înf ăţ i ş a un ş arpe boa care mistuia un elefant. Am desenat atunci ş arpele boa pe din ă untru, pentru ca astfel s ă poat ă pricepe ş i oamenii mari.
Background image of page 2
Ei au întotdeauna nevoie de l ă muriri. Desenul meu num ă rul 2 era a ş a: Oamenii mari m-au pov ăţ uit s ă le las încolo de desene cu ş erpi boa, fie întregi, fie spinteca ţ i, ş i s ă -mi v ă d mai degrab ă de geografie, de istorie, de aritmetic ă ş i de gramatic ă . A ş a s-a f ă cut c ă , la vârsta de ş ase ani, am p ă r ă sit o str ă lucit ă carier ă de pictor. Nereu ş ita cu desenul meu num ă rul 1 ş i cu desenul meu num ă rul 2 îmi t ă iase orice curaj. Oamenii mari nu pricep singuri nimic, niciodat ă , ş i e obositor pentru copii s ă le dea întruna l ă muriri peste l ă muriri. Astfel c ă a trebuit s ă -mi aleg alt ă meserie ş i am înv ăţ at s ă conduc avioane. Am zburat mai pretutindeni în lume, iar geografia, ce-i drept, mi-a fost de mare ajutor. Puteam, dintr-o privire, s ă deosebesc China de Arizona. Lucru foarte folositor, dac ă te r ă t ă ce ş ti în timpul nop ţ ii. A
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 06/09/2011 for the course LITERATURE 102 taught by Professor J.b. during the Spring '11 term at American Intl. University.

Page1 / 63

Antoine de Saint-Exupery - Micul print - Antoine de...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online