Cristian Tudor Popescu - Copiii Fiarei

Cristian Tudor Popescu - Copiii Fiarei - Copiii fiarei 1...

Info iconThis preview shows pages 1–7. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1 Copiii fiarei Colec]ia E GO
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
2 Cristian Tudor Popescu ' by POLIROM Co SA Ia”i, 1998 Editura POLIROM B - dul Copou nr. 3, P. O. Box 266, 6600 Ia”i Tel. & Fax (032) 214100; (032) 214111 (032) 217440 (distribuþie) Descrierea CIP a Bibliotecii Naþionale: POPESCU, CRISTIAN TUDOR Copiii fiarei (scrieri)/ Cristian Tudor Popescu ± Ed. a II-a ± Ia”i, Polirom, 1998 240 p. 18 cm. ± (Ego. Scrieri) ISBN: 973-683-090-X CIP: 859.0-32 Printed in ROMANIA C RISTIAN T UDOR P OPESCU (nªscut în 1956, Bucure”ti), absol- vent al Facultªþii de Automatizªri ”i Calculatoare, Bucure”ti, promoþia 1981, este redactor-”ef al ziarului ²Adevârul³. ˛n 1987 publicª, la Editura Albatros, volumul de nuvele SF Planetarium , pentru care prime”te premiul Congresului European de SF de la Montpellier. ˛n 1991, apare romanul Vremea Mânzului Sec , la Editura Cartea Româneascª, iar în 1993, antologia SF Imperiul oglinzilor strâmbe , la Editura Societªþii ²Adevªrul³. ˛n 1995, traduce Edificiul nebuniei absolute , de Stanislaw Lem, publicatª la Editura Univers.
Background image of page 2
3 Copiii fiarei Cristian Tudor Popescu POLIROM Ia[i, 1998 COPIII FIAREI (scrieri) Edi]ia a II-a
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
4 Cristian Tudor Popescu
Background image of page 4
5 Copiii fiarei La bordel O stradª a bordelurilor în Istanbul e o stradª în pantª; în stânga ”i în dreapta, sªli sau camere ± dupª punga proprietarului ± cu trei pereþi. Bªrba- þii stau adunaþi ciotcª ”i se holbeazª râzând timid la dioramele vivante dinªuntru. Sunt bogat repre- zentate toate varietªþile de femelª homo erectus : albe, galbene, ”ocolatii, ro”cate, cilindrice, bitron- conice, ovalare, sferice. Unele par coborâte din Playboy , altele din vise reale. Echipamentul variazª, fustª, ciorapi negri, pantofi cu toc supraînªlþat, chiloþi ”i sutien sau numai chiloþi. Pantofii, cel puþin, sunt din dotare, fetele se echipeazª ”i se dezechipeazª ca ni”te sportivi la vestiar. Serile de început de toamnª în Istanbul sunt destul de rªco- roase, drept urmare în mijlocul sªlii se aflª de multe ori un godin. Postura de bazª a exponatelor este aceea de a”teptare, pe un scaun sau o scarª în spiralª care duce la camerele cu luminª ro”ie de la catul întâi, picior peste picior, fumând sau stând pur ”i simplu ”i privind îmbulzeala mascu- lilor. Rar mi-a fost dat sª vªd priviri atât de lipsite de obiect; poate doar yoghinii de performanþª sª poatª realiza asemenea inexpresivitate. Din când în când, câte una se ridicª ”i î”i face numªrul de atragere a clientului, mi”cându-se, pipªindu-se, scoþând limba ”i mimând extazul, la îndemânª, nu în al nouªlea cer, ci doar la primul etaj. Simultan, strigaciul de la intrare î”i înteþe”te îmbierile, trªgând
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
6 Cristian Tudor Popescu de mânecª pe cei mai avansaþi. De intrat nu se prea intrª ± în ciuda opulenþei mªrfurilor occiden- tale, turcii sunt oameni sªraci. Le vine greu sª se despartª de cele 20.000 de lire, cât costª intrarea, sau nici nu le au. O soluþie economicoasª este masturbarea, care se practicª mai mult sau mai puþin discret, în înghesuialª. Sau acþioneazª prin-
Background image of page 6
Image of page 7
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 240

Cristian Tudor Popescu - Copiii Fiarei - Copiii fiarei 1...

This preview shows document pages 1 - 7. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online