Charles Bukowski - Femei - Femei Charles Bukowski Acest...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Femei Charles Bukowski Acest roman este pur ă fic ţ iune ş i nici un personaj nu inten ţ ioneaz ă s ă portretizeze vreo persoan ă sau vreo cobina ţ ie de persoane în via ţă sau decedate. 1 Aveam 50 de ani ş i nu ma mai culcasem cu o femeie de patru ani. N-aveam nici o prieten ă . M ă uitam dup ă femei pe strad ă sau oriunde le vedeam, îns ă le priveam f ă r ă vreo dorin ţă ş i cu un sentiment al inutilit ăţ ii. M ă masturbam în mod regulat, dar ideea de a avea o rela ţ ie cu o femeie - chiar ş i f ă r ă implica ţ ii sexuale - îmi dep ăş ea imagina ţ ia. Aveam o fiic ă de ş ase ani, din afara c ă s ă toriei. Locuia cu maic ă-sa ş i pl ă team pensie alimentar ă . Fusesem c ă s ă torit cu ani în urm ă , la vîrsta de 35 de ani. Mariajul durase doi ani ş i jum ă tate. Nevast ă-mea a fost cea care a hot ă rît s ă divor ţă m. Fusesem îndr ă gostit o singur ă dat ă . Era alcoolic ă ş i a murit la 48 de ani, cînd eu aveam 38. Nevast ă-mea fusese cu 12 ani mai tîn ă r ă decît mine. Cred c ă ş i ea e moart ă acum, de ş i nu sînt sigur. Mi-a scris cîte o scrisoare lung ă , de Cr ă ciun, timp de ş ase ani dup ă divor ţ . Nu i-am r ă spuns niciodat ă ... Nu ş tiu sigur cînd am v ă zut-o prima oar ă pe Lydia Vance. S ă fi fost cu vreo ş ase ani în urm ă , cînd tocmai îmi d ă dusem demisia din slujba pe care o aveam de doisprezece ani ca func ţ ionar la po ş t ă ş i încercam s ă devin scriitor. Eram îngrozit ş i beam mai mult ca niciodat ă . încercam s ă scriu primul meu roman. Beam cîte o stacan ă de whiskey ş i o duzin ă de cutii de bere în fiecare noapte, în timp ce lucram. Fumam trabucuri ieftine ş i b ă team la ma ş in ă ş i beam ş i ascultam muzic ă clasic ă la radio pîn ă diminea ţ a. îmi propusesem s ă scriu zece pagini pe noapte, dar nu ş tiam decît a doua zi cîte am scris. M ă trezeam diminea ţ a, vomitam, apoi m ă duceam pîn ă în camera din fa ţă ş i m ă uitam pe canapea s ă v ă d cîte pagini erau acolo. M ă a ş teptam întotdeauna s ă v ă d cele zece. Uneori erau 17, 18, 23, 25 de pagini. Desigur, ce scriam în fiecare noapte trebuia ref ă cut sau aruncat. Mi-a luat dou ă zeci ş i una de nop ţ i ca s ă-mi termin primul roman. Proprietarii casei unde st ă team, ş i care locuiau în spate, credeau c ă sînt ţ icnit. In fiecare diminea ţă cînd m ă trezeam, g ă seam o pung ă mare de hîrtie în fa ţ a u ş ii. Con ţ inutul varia, dar în ă untru erau mai ales ro ş ii, ridichi, portocale, ceap ă verde, conserve cu sup ă , ceap ă ro ş ie. Le mîncam ş i beum bere în fiecare noapte, pîn ă la patru sau cinci diminea ţ a. B ă trînul avea obiceiul s ă le ş ine, iar b ă trîna ş i cu mine ne ţ ineam de mîn ă si, din cînd în cînd, o pupam. întotdeauna în dreptul u ş ii o pupam mai ap ă sat. Era îngrozitor de ridat ă , dar n-avea ce s ă fac ă . Era catolic ă ş i ar ă ta simpatic atunci cînd î...
View Full Document

This note was uploaded on 06/09/2011 for the course LITERATURE 1 taught by Professor F.v during the Spring '11 term at American Intl. University.

Page1 / 300

Charles Bukowski - Femei - Femei Charles Bukowski Acest...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online