CristianTudorPopescu-Nobelulromanesc

CristianTudorPopescu-Nobelulromanesc - Colec]ia Ego...

Info iconThis preview shows pages 1–8. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Colec]ia E go
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
www.polirom.ro ' 2002 by Editura POLIROM Editura POLIROM Ia”i, B-dul Copou nr. 4, P.O. BOX 266, 6600 Bucure”ti, B-dul I.C. Brªtianu nr. 6, et. 7, P.O. BOX 1-728, 70700 Descrierea CIP a Bibliotecii Naþionale a României: POPESCU, CRISTIAN TUDOR Nobelul românesc / Cristian Tudor Popescu ± Ia”i : Polirom, 2002. 168 p.; 18 cm (Ego) ISBN: 973-683-924-9 821.135.1-32 Printed in ROMANIA
Background image of page 2
POLIROM 2002
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 4
Au venit securi”tii, au plecat turnªtorii La alegerile din noiembrie 2000, au plecat de la putere turnªtorii ”i au venit securi”tii ± a”a a” fi început acest text în mod normal. E o observaþie care se impune dupª lectura listelor de colabo- ratori ai Securitªþii fªcute publice de CNSAS: la PDSR ”i PRM predominª ofiþerii de Securitate, la PNÞCD ”i PNL ± turnªtorii la Securitate. Puterea ”i opoziþia de astªzi ”i de ieri colaborau deci, cât se poate de constructiv, înainte de decembrie ²89. .. ˛nsª, la aflarea ve”tii cª seniorul liberal Dan Amedeu Lªzªrescu a fost turnªtor calificat al Securitªþii, nªuceala mi-a spulberat rezervele de sarcasm. ˛n general, am pretenþia cª, fªrª sª cercetez vreo arhivª, pot sª intuiesc cine ar fi putut fi ”i cine nu turnªtor. Domnul Lªzªrescu a fost eroul unui editorial scris astª-toamnª de subsemnatul, în care îl numeam ³fost pu”cªria” politic, intelectual de rasª, liberal pursânge´. ˛l consideram un simbol viu al anticomunismului feroce ”i anacronic, dar admirabil, un pªzitor al
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Cristian Tudor Popescu 6 tradiþiilor celor 150 de ani de liberalism românesc. Dupª ce, de 11 ani încoace, îmi sfre- dele”te timpanele cu vocea lui de pterodactil rªcit, intonând: ±þarul rus, tancurile sovietice. .. liberalii aruncaþi în pu”cªrii. .. majestatea sa, regele Mihai I. .. comunismul asiatic care ne-a cotropit² etc. etc., se dovede”te cª marele anti- comunist Amedeu era turnªtor, ”i nu unul oare- care: pe bani, plªtit în lei ”i valutª, ”i cu sistemª, turna pe toatª lumea, democratic. Un membru CNSAS pe care l-am întrebat ce conþine dosarul Lªzªrescu mi-a spus cu voce joasª: imaginaþi-vª tot ce poate fi mai rªu. .. ±Explicaþiile² pe care le oferª bªtrânul Amedeu pus în faþa faptului sunt ”i mai nªuci- toare. ±Dupª revoluþia gorbaciovistª din ³89, nu s-a exercitat nici un ”antaj împotriva mea pe baza acestui dosar. Mi s-a îngªduit (sic!) sª fiu unul dintre cei mai hotªrâþi adversari ai neo- comunismului². Antineocomunism cu voie de la Securitate! Tare iubit de Diavol a mai fost acest Amedeu ´ cel iubit de Dumnezeu. ±Am fost chemat în noiembrie la Comisie ”i am arªtat toatª problema mea ”i mi s-a spus cª o parte din Comisie era de acord sª nu se publice numele meu², mai zice dl Lªzªrescu. Deci omul fªcea demersuri la CNSAS pentru ca activismul sªu la Securitate sª fie mu”amalizat. Asta nu fªrª a pretinde cª a colaborat cu Securitatea în mod ±onest², fiind trimis pe la diverse congrese prin
Background image of page 6
Nobelul românesc 7 strªinªtate unde îi urmªrea pe du”manii României,
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 8
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 06/09/2011 for the course LITERATURE 2 taught by Professor F.v during the Spring '11 term at American Intl. University.

Page1 / 168

CristianTudorPopescu-Nobelulromanesc - Colec]ia Ego...

This preview shows document pages 1 - 8. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online