Curs de meteorologie,hidrologie si oceanografie

Curs de meteorologie,hidrologie si oceanografie - CURS DE...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: CURS DE METEOROLOGIE, HIDROLOGIE Ş I OCEANOGRAFIE © 1 §.1 ATMOSFERA Ş I STRUCTURA SA Atmosfera reprezint ă înveli ş ul de aer al P ă mântului, a c ă rui grosime este de la nivelul P ă mântului pân ă la aproximativ 3000 km altitudine. Masa atmosferic ă este egal ă cu 52·10 14 tone. Forma atmosferei este asem ă n ă toare cu cea a P ă mântului, dar deformarea la Poli ş i la Ecuator este mai puternic ă . Aceast ă form ă este determinat ă de for ţ a centrifug ă , a c ă rei valoare este maxim ă la Ecuator ş i scade spre Poli, ş i mai este determinat ă ş i de înc ă lzirile puternice de la Ecuator ş i de r ă cirile de la Poli. Atmosfera, func ţ ie de caracteristicile ş i densitatea aerului este împ ă r ţ it ă în 5 straturi : - troposfera – 0 ÷ 18 km; - stratosfera – 18 ÷ 32 km; - mezosfera – 32 ÷ 80 km; - termosfera – 80 ÷ 1000 km; - exosfera – 1000 ÷ 3000 km. Mai exist ă un strat intermediar între troposfer ă ş i stratosfer ă numit tropopauz ă . Troposfera Este stratul de la contactul cu suprafa ţ a P ă mântului în care este cuprins ă ¾ din masa atmosferic ă ş i cuprinde 95% din vaporii de ap ă . Grosimea acestui strat la Ecuator este cuprins ă între 16÷18 km, la latitudini medii este de aproximativ 14 km iar la Poli de 8 km. În troposfer ă temperatura scade cu altitudinea în medie cu 0,65 ˚ C la suta de metri. Aceast ă sc ă dere poart ă numele de gradient termic vertical , γ t . Aceast ă sc ă dere face ca la nivelul superior al acestui strat, la Ecuator temperatura s ă fie de -80 ˚ C iar deasupra Polilor de numai -50 ˚ C. Exist ă zone în care temperatura se poate men ţ ine constant ă cu altitudinea, fenomenul purtând denumirea de izotermie , iar în altele temperatura cre ş te cu altitudinea, fenomenul purtând denumirea de inversiune termic ă . Troposfera este cel mai turbulent strat. Aici se produc mi ş c ă ri de convec ţ ie pe vertical ă , atât ascendente cât ş i descendente, care au rolul de a omogeniza din punct de vedere termic aerul, ş i mi ş c ă ri de advec ţ ie numai pe orizontal ă , care au rolul de a CURS DE METEOROLOGIE, HIDROLOGIE Ş I OCEANOGRAFIE © 2 transporta masele de aer dintr-o regiune în alta. În troposfer ă se produc toate fenomenele meteo : varia ţ ii de temperatur ă ş i presiune, vânt, nori, precipita ţ ii, aici se formeaz ă centrii barici ş i fronturile atmosferice. Tropopauza Tropopauza are o grosime de la câteva sute de metri pân ă la 2 km. Este mai groas ă deasupra polilor ş i mai sub ţ ire deasupra Ecuatorului. Nu este un strat continuu, ea prezentând 2 trepte : una în zona subpolar ă ş i alta în zona subtropical ă unde prezint ă o ruptur ă ....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 88

Curs de meteorologie,hidrologie si oceanografie - CURS DE...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online