lecture191140 - eØÙ Öe9 :eØ iÓÒ ×4aÒd4 G ÖaÔh...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: eØÙ Öe9 :eØ iÓÒ ×4aÒd4 G ÖaÔh ×Ó fÓ ÐÝÒÓÑ ia ÐF ÙÒ Ø iÓÒ × ; a Ø iÓÒ a ÐF ÙÒ Ø iÓÒ × ea ÐÐØh e fÓ ÐÐÓÛ iÒg fÓ ÖÔÓ ÐÝÒÓÑ ia ÐfÙÒ Ø iÓÒ f Ü = a Ò Ü Ò a Ò Ü Ò :::a Û h e Öe Ò i×aÒÓÒÒ ega Ø iÚ e iÒ Øege ÖaÒd a Ò ;:::;a a Öe Öea ÐÒÙÑ b e Ö× h eg ÖaÔhÓ f f Ü i× ×Ñ ÓÓ Øh aÒd ÓÒ Ø iÒÙÓÙ × f Ü ha ×a ØÑ Ó ×Ø Ò d i×Ø iÒ Ø Öea ÐÞeÖÓe × ÖÓÓ Ø× Ö ×Ùh Øha Ø A f Ö = B Ö i×aÒ Ü iÒ Øe ÖeÔ ØÓ fØh eg ÖaÔhÓ f f Ü C Ü Ö i×a faØÓ ÖÓ f f h eÒÙÑ b e ÖÓ fØ iÑ e×Øh e faØÓ Ö Ü Ö ÓÙ Ö× iÒ Øh e ÔÓ ÐÝÒÓÑ ia Ði×Øh e Ñ Ù ÐØ iÔ ÐiiØÝ Ó fØh eÞe ÖÓ Ö Ù ÐØ iÔ ÐiiØ ie ×aÒdG ÖaÔhk e Øh iÒg f Ö i×aÞe ÖÓÓ f eÚ eÒ Ñ Ù ÐØ iÔ ÐiiØÝ Øh eg ÖaÔhÓ f f ØÓÙh e × Øh e Ü aÜ i×a Ø Ü = Ö f Ö i×aÞe ÖÓÓ f Ódd Ñ Ù ÐØ iÔ ÐiiØÝØh eg ÖaÔhÓ f f ÖÓ ××e × Øh e Ü aÜ i×a Ø Ü = Ö-2-3-4 10 6 3 2-2 12 8 4 4 2 1-1-2 12 8 4-4-8-12-3-4-1 10 6 2-2-6-10 4 3 1 2 eÜ k e Øh Øh eg ÖaÔhÓ f f Ü = Ü Ü Ò Øe ÖÚa Ð Ü Úa ÐÙ eÓÒ iÒ Øe ÖÚa Ð f Ü Óa Ø iÓÒÓ fg ÖaÔh-2...
View Full Document

This note was uploaded on 06/09/2011 for the course MAC 1140 taught by Professor Williamson during the Summer '08 term at University of Florida.

Page1 / 12

lecture191140 - eØÙ Öe9 :eØ iÓÒ ×4aÒd4 G ÖaÔh...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online