lectureoutline - Ä ØÙÖ ½ Ü Ö × × Ôº ½ ¹ ½ Ê...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Ä ØÙÖ ½ Ü Ö × × Ôº ½ ¹ ½ Ê Ð ÆÙÑ Ö׸ ÆÙÑ Ö Ä Ò ¸ ×ÓÐÙØ Î ÐÙ Ê Ò ËØÙ Ý Ë Ø ÓÒ× Êº½ Ò Êº¾ ¸ ½½¸ ½ ¸ ½ ¸ ½ ¸ ¾ ¸ ¾ ¸ ¾ ¸ ¿¾¸ ¿ ¸ ¿ ¸ ¿ ¸ ¸ Ôº ¾ ¹ ¾ ¸ ¾¸ ¸ ¼¸ ¸ ¸ ¹ ¸ ¸ ¼¸ ¹ ½½¸ ½ ¸ ½ ¸ ¾½¸ ¾¾¸ ¾¿¸ ¾ ¸ ¿¾¸ ¿ ¸ ¼¸ ¾¸ Ä ØÙÖ ¾ ¸ ¸ ¾¸ ½¿ ¸ ½¿ ¸ ½ ¼¸ ½ ¸ ½ ¸ ½ ¼ ÜÔÓÒ ÒØ׸ ÓÑ ØÖݸ ÈÓÐÝÒÓÑ Ð× Ê Ò ËØÙ Ý Ë Ø ÓÒ× Êº¾¸ ʺ¿¸ ʺ Ôº ¾ ¹ ¾ ¸ ¹ ¸ ¸ ¼¸ ¿¸ ¸ ¼¸ ½¸ ¸ ¸ ¿¹ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸¾ ¸ ½¼½ ¹ ½¼ ¸ ½¼ ½½ ¹ ½½ ¸ ½¾ ¸ ½¾ ¸ ½¾ ¸ ½¿¼¸ ½ ¾¸ ½ ¿¸ ½ Ôº ¿¿ ¹ ¿ Ôº ¾ ¹ ¿ ¸ ½ ¸ ½ ¸ ¾¾¸ ¾ ¸ ¾ ¸ ¿ ¸ ¿ ¸ ¿ ¸ ¼¸ ½¸ ½ ¹ ¸ ¸ ½¼¸ ½½¸ ½ ¸ ½ ¸ ½ ¸ ¾¾¸ ¾¿¸ ¾ ¸ ¾ ¸ ¿ ¸ ¿ ¸ ¸ ¼¸ Ä ØÙÖ ¿ ¿¸ Ôº Ôº ¹ ¹¼ ¸ ¾¸ ¸ ¸ ¸¼ ½ ¹ ¸ ¸ ½¾¸ ½ ¸ ½ ¸ ¾½¸ ¾ ¸ ¾ ¸ ¿¼¸ ¿ ¸ ¿ ¸ ¿¸ ¸ Ä ØÙÖ ¸ ØÓÖ Ò ÈÓÐÝÒÓÑ Ð× Ò ËØÙ Ý Ë Ø ÓÒ Êº Ê Ôº ¼ ¹ ¾ ¸ ¸ ½¸ ¸ ¸ ¹ ¸ ¸ ¸ ¾¸ ¸ ¸ ¸¾ ¸ ½¼½¸ ½¼ ¸ ½¼ ¸ ½¼ ¸ ½¼ ¸ ½½¾ ¹ ½½ ¸ ½¾¼¸ ½¾ ÈÓÐÝÒÓÑ Ð Ú × ÓÒ¸ Ê Ø ÓÒ Ð ÜÔÖ ×× ÓÒ× Ê Ò ËØÙ Ý Ë Ø ÓÒ× Êº Ò Êº ½¸ ¸ ½¼¸ ½¾¸ ½ ¸ ½ ¸ ½ ¸ ¿ ¸ ½¼¸ ½¾¸ ½ ¸ ½ ¸ ¾ ¸ ¾ ¸ ¿¿¸ ¿ ¸ ¾¸ ¸ ¾¸ ¸ ¸ ¼¸ ¾¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ½¸ ¿¸ ¾ Ä ØÙÖ ÒØ ÊÓÓØ× Ò Ê Ø ÓÒ Ð ÜÔÓÒ ÒØ× Ê Ü Ö × × Ôº ¹ Ò ËØÙ Ý Ë Ø ÓÒ Êº ½ ¹ ¸ ¸ ¸ ¸ ½¼¸ ½¾¸ ½ ¸ ½ ¸ ½ ¸ ¾ ¸ ¾ ¸ ¾ ¸ ¾ ¿¾¸ ¿ ¸ ¼¸ ¸ ¸ ¸ ¼¸ ¾¸ ¸ ¿¸ ¸ ½¸ Ä ØÙÖ ¾¸ ¸ ¸ ½¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¼¸ EXAM 1 Ò ¸ ¸ ½¼¿ ¸ ¼¸ ¾¸ ¸ ¸ ¾¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¾¸ ¿¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¾¸ ¸ ¸¼ ¸ ½¼½¸ ½¼ ¸ ½¼ ¸ ½½¾¸ ½½ LECTURES 1 - 7 ÉÙ Ö Ø ÕÙ Ø ÓÒ× ÓÑÔÐ Ü ÆÙÑ Ö× Ê Ò ËØÙ Ý Ë Ø ÓÒ ½º¿ ½ ¹ ¸ ½¼¸ ½¾¸ ½ ¸ ½ ¸ ¾¾¸ ¾¿¸ ¾ ¸ ¾ ¸ ¿¼¸ ¿¾ ¹ ¿ ¸ ¿ ¸ ½ ¸ ¼¸ ½¸ ¿¸ ¸ ¿¸ ¸ ¸ ¼¸ ½¸ ¿¸ ÇØ Ö ÌÝÔ × Ó ÕÙ Ø ÓÒ׸ Ê Ò ËØÙ Ý Ë Ø ÓÒ× ½º ¸ ¼¸ ¾¸ ¸ ¸ ¼¸ ¸ ¿¸ ¸ ¾¸ ¸ ×ÓÐÙØ Î ÐÙ Ò ½º ¸ Ô ÖØ Á ¹ ¸ ¸ ½¼¸ ½ ¸ ½ ¸ ½ ¸ ¾½¸ ¾ ¸ ¾ ¸ ¾ ¸ ¿½¸ ¿¿¸ ¼ ¾¸ Ôº ½¿ ¹ ½ ¼ ¸¾ ½ ¹ ¸ ½¼¸ ½ ¸ ½ ¸ ¾¼¸ ¾½¸ ¾¿¸ ¾ ¸ ¾ ¸ ¿ ¸ ¿ ¸ ¼¸ ½ ¸ Ôº ½¾¿ ¹ ½¾ ¸ ¸ ÉÙ Ö Ø ÕÙ Ø ÓÒ× Ê Ò ËØÙ Ý Ë Ø ÓÒ ½º¾ Ôº ½¼ ¹ ½¼ Ä ØÙÖ ¸ ¸ ¼¸ ½ ¹ ¸ ½ ¸ ¾¼¸ ¾ ¸ ¾ ¸ ¿¾¸ ¿ ¸ ¿ ¸ ¼¸ ¼¸ ½¸ Ôº ½½ ¹ ½½ ¸ Ä Ò Ö ÕÙ Ø ÓÒ× Ò ËØÙ Ý Ë Ø ÓÒ ½º½ Ê Ä ØÙÖ ¸ ¸ ¿¸ Ä ØÙÖ Ôº ¿ ¹ ¸ ¸ ¸ ½¸ ¸¿ ½ ¹ ¿¸ ¸ ¸ ½¾¸ ½ ¸ ½ ¸ ¾¼¸ ¾½¸ ¾¿¸ ¾ ¸ ¾ ¸ ¿ Ä ØÙÖ ½¼ ËÓÐÚ Ò ÁÒ ÕÙ Ð Ø ×¸ ×ÓÐÙØ Î ÐÙ Ò ËØÙ Ý Ë Ø ÓÒ× ½º Ò ½º ¸ Ô ÖØ ÁÁ Ê Ü Ö × × Ôº ½¿¿ ¹ ½¿ ½½¸ ½ ¸ ¾¾¸ ¾ ¸ ¾ ¸ ¿¿¸ ¿ ¸ ¾¸ ¿¸ ¼¸ ¿¸ ¸ ¸ ¾¸ ¸ ¸ ½¸ ¸ ¾¸ ¿¸ ¸ ¸ ½¼¼¸ ½¼¾¸ ½¼ ¸ ½¼ ¸ ½½¼¸ ½½½¸ ½½¿¸ ½½ ¸ ½½ ¸ ½¾¾ Ôº ½¿ ¹ ½ ¼ ¸ ¸ ¾¸ ¿¸ Ä ØÙÖ ½½ Ôº ½ ¹½ ¼ ¸ ¸ ¸ ½¸ ¾¸ ¸ ¸ ¸ ¾¸ ¸ ¸ ÔÔÐ Ø ÓÒ× Ó ÕÙ Ø ÓÒ× Ê Ò ËØÙ Ý Ë Ø ÓÒ ½º ½ ¹ ½ ¸ ½ ¸ ¾¼¸ ¾½¸ ¾¿¸ ¾ ¸ ¾ ¸ ¾ ¸ ¿½¶¸ ¿ ¸ ¿ ¸ ¿ ¸ ¿¸ ¶ Ò Ä ØÙÖ ½¾ Ò ÐÓ× × ÖÒÒ ¸ ¼¸ ¾ ÓÖ Ö Ê Ø Ò ÙÐ Ö ÓÓÖ Ò Ø × Ò Ö Ô × Ê Ò ËØÙ Ý Ë Ø ÓÒ× ¾º½ Ò ¾º¾ Ôº ½ ¿ ¹ ½ Ôº ½ ¹ ½ ¹ ½¼¸ ½¾¸ ½¿¸ ½ ¸ ½ ¸ ¾ ¸ ¾ ¸ ¿½¸ ¿ ¸ ¿ ¸ ¸ ¸ ¼¸ ¸ ¸ ½¸ ¸ ½ ¸ ½ ¸ ½ ¸ ½ ¸ ¾¼¸ ¾¾¸ ¾ ¸ ¾ ¸ ¾ ¿½¸ ¿¿¸ ¿ ¸ ¿ ¸ ¼¸ ¾ ¹ Ä ØÙÖ ½¿ Ê Ôº ½ ¹ ½ ½ Ôº ½ ¼ ¹ ½ EXAM 2 ¸ ¹ ¾¸ ¸ Ö Ð × ÁÒØÖÓ Ù Ø ÓÒ ØÓ Ä Ò × Ò ËØÙ Ý Ë Ø ÓÒ× ¾º¿ Ò ¾º ¸ ¸ ½¾¸ ½ ¸ ¾¿¸ ¾ ¸ ¾ ¸ ¾ ¸ ¿¾¸ ¿¿¸ ¿ ¸ ¿ ¸ ¼¸ ½ ¹ ¸¼ ½ ¹ ¸ ¸ ½¾¸ ½ ¸ ¾¼¸ ¾ ¸ ¾ ¸ ¿ ¸ ¿ ¸ ¼¸ LECTURES 7 - 13 Ä ØÙÖ ½ Ê Ôº ½ ¼ ¹ ½ Ôº ½ ¹ ½ Ôº ¾¼ ¹ ¾½½ ¸ ¸ ¹ ¼¸ Ä Ò ×¸ Î Ö Ø ÓÒ Ò ËØÙ Ý Ë Ø ÓÒ× ¾º ¸ ¾º ¸ ¾¸ ¿¸ ¸ ½¸ ¾¸ ¹ ¸ ¸ Ò ¾º ¸ ½¸ ¾¸ ¾¸ ½ ¹ ¸ ¸ ½¾¸ ½¿¸ ½ ¸ ¾¾¸ ¾ ¸ ¿¼¸ ¿¾¸ ¿ ¸ ¿ ¸ ¼¸ ½¸ ¾¸ ¿¸ ¸ ¸ ½½¸ ½ ¸ ½ ¸ ¾¼¸ ¾¾¸ ¾ ¸ ¾ ¸ ¿¾¸ ¿ ¸ ¸ Ä ØÙÖ ½ Ü Ö × × Ôº Ä Ò Ö¸ ÆÓÒÐ Ò Ö ËÝ×Ø Ñ× Ó ÕÙ Ø ÓÒ× Ê Ò ËØÙ Ý Ë Ø ÓÒ× ½½º½ Ò ½½º ¾¹ ¿ ¹ ¸ ½ ¸ ½ ¸ ¾¼¸ ¾¾¸ ¾ ¸ ¾ ¸ ¿¼¸ ¿¾¸ ¿ ¿¸ Ôº ½¾ ¹ ½ Ôº ¾¾ ¹ ¾¿½ ¹¾ ½ ¹¾ ¼ ¸ ¸ ¿¸ ¿¸ ¸ ¸ ¸ ¼¸ ¸ ¸ ¸ ¼¸ ½¸ ¸ ¸ ¾¸ ¸ ¸ Ò ¸¼ ¹ ¼´ Ö Ô ¸ ¼¸ ¸ ¸ ¹ ¸¿ ¸¿ Ý Òµ È Û × ¹ ¬Ò ÙÒ Ø ÓÒ׸ ÙÒ Ø ÓÒ ÈÖÓÔ ÖØ ×¸ Ö Ô × Ê Ò ËØÙ Ý Ë Ø ÓÒ× ¿º Ô ÖØ ÁÁ¸ ¿º¿ Ò ¿º ¾ ¸ ¿½¸ ¿ ¸ ¿ ¸ ¾¸ ¿¸ ¸ ¼¸ ½¸ ¾¸ ½ ¹ ¾¼¸ ¾¾¸ ¾ ¸ ¾ ¸ ¾ ¸ ¿¾¸ ¿¿ ¸ ¸ ¿ ¸ ¿¸ ¹ ¸ ½¹ ¸ ¸ ¿¸ ¹ ¸ ¼¸ ½ ¹ ¸ ¹ ¾ ¸ ¾ ¸ ¿¼ ¹ ¿¾¸ ¿ LECTURES 13 - 17 ÉÙ Ö Ø Ò ÈÓÐÝÒÓÑ Ð ÙÒ Ø ÓÒ× Ê Ò ËØÙ Ý Ë Ø ÓÒ× º½ Ò º¾ ¿ ¸ ¿ ¸ ¿¸ ¸ ¸ ¸ ½¸ ¸ ¸ ¿¸ ½¸ ¾ ¹ ½¼¸ ½½ ¹ ½ ¸ ¾½¸ ¾ ¸ ¾ ¸ ¿¾¸ ¿ ¸ ¾¸ ½¸ Ôº ¿¾ ¹ ¿¿¼ ¸ ¹½ ¸½ ¹¾ ¸ Ôº ¾ ½ ¹ ¾ EXAM 3 Ôº ¾ ½ ¹ ¾ Ôº ¿¼ ¹ ¿½¾ ¸ ¹ ¸ ½½¸ ½ ¸ ½ ¸ ½ ¸ ¾¼¸ ¾¾¸ ¾ ¸ ¾ ¸ Ä ØÙÖ ½ ¸ ¹ ½ ¸ ½ ¸ ½ ¸ ¾½¸ ¾ ¸ ¾ ¸ ¿½¸ ¿¾¸ ¿ ¹ ¸ Ôº ¾ Ôº ¾ ¸ ¼¸ ¿¸ ÙÒ Ø ÓÒ× Ò Ø Ö Ö Ô × Ò ËØÙ Ý Ë Ø ÓÒ× ¿º½¸ ¿¸¾ Ò ¿º Ô ÖØ Á Ê Ä ØÙÖ ½ ¸ ¸ ¸ ½¼¸ ½¿¸ ¾½¸ ¾ ¸ ¿¼¸ ¿ ¸ Ä ØÙÖ ½ Ôº ¾¿ ¹ ¾¿ Ôº ¾ ¹ ¾ ½ ¸ ¸ ¸ ¾¸ ¸ ¸ ½¸ ¿¸ ¸¿ ½¾¸ ½¿¸ ½ ¸ ½ ¸ ½ ¸ ¾¾ ¹ ¾ ¸ ¿¼¸ ¿ Ä ØÙÖ ½ ÈÓÐÝÒÓÑ Ð ÙÒ Ø ÓÒ׸ È ÖØ ÁÁ Ê Ø ÓÒ Ð ÙÒ Ø ÓÒ× Ê Ò ËØÙ Ý Ë Ø ÓÒ× º¾ Ò º¿ Ü Ö × × Ôº ¿¾ ¹ ¿¿¼ Ôº ¿¿ ¹ ¿ ½ ¿ ¸ ¿¸ ¿ ¹ ¸ ¾¼¸ ¾¾¸ ¿½¸ ¿¿¸ ¿ ¸ ¸ ¸¿ ¹ ¼¸ ¾¸ ¸ ¸ ¼¸ ½¸ ¸ ¿ ¸ ¸ ½¾¸ ½¿¸ ½ ¸ ½ ¸ ¾¾¸ ¿¾¸ ¿ ¸ ¿ ¸ ½¸ ¿¸ ¸ ¾¸ ¿¸ ¸ ¸ ÓÑÔÓ× Ø ÙÒ Ø ÓÒ׸ ÁÒÚ Ö× × Ò ËØÙ Ý Ë Ø ÓÒ× º½ Ò º¾ Ê ¿ ¹ ¸ ¸ ½ ¸ ½ ¸ ¾ ¸ ¿¾¸ ¿ ¸ ¿ ¸ ¸ ½¸ ¸ ¸ ½¸ ¸ ¸ ¹ ¸ ¸ ½¾¸ ½ ¸ ½ ¹ ¾¿¸ ¾ ¸ ¾ ¸ ¿ ¸ ¿ ¾¸ ¸ Ä ØÙÖ ¾¾ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¼¸ ¾¸ ¿¸ ÜÔÓÒ ÒØ Ð ÙÒ Ø ÓÒ× Ê Ò ËØÙ Ý Ë Ø ÓÒ º¿ Ôº ¾¿ ¹ ¾ ¹ ½¼¸ ½ ¸ ½ ¸ ½ ¸ ¾¿¸ ¾ ¸ ¾ ¸ ¾ ¹ ¿ ¸ ¿ ¸ ¼¸ ¼¸ ½¸ ¸ Ä ØÙÖ ¾¿ Ôº ¿ ¹ ¸ Ö Ô Ò Ê Ø ÓÒ Ð ÙÒ Ø ÓÒ× ÁÒ ÕÙ Ð Ø × Ê Ò ËØÙ Ý Ë Ø ÓÒ× º Ò º Ä ØÙÖ ¾½ Ôº ¿ ¹ ¿ Ôº ¼ ¹ ½¾ ¸ ¹ ½¼¸ ½½¸ ½ ¸ ½ ¸ ¾¼¸ ¾ ¸ ¾ ¸ ¿¼¸ ¿¿¸ ¿ ¸ ¾¸ Ä ØÙÖ ¾¼ Ôº ¿ ¿ ¹ ¿ Ôº ¿ ¼ ¹ ¿ ½ ¸ ½¸ ¼¸ ½ ¸ ¿¸ ¸ ¸ ¾¸ ¸ ¸ ¼¸ ½¸ ½¸ ¿¸ ÄÓ Ö Ø Ñ ÙÒ Ø ÓÒ× Ê Ò ËØÙ Ý Ë Ø ÓÒ º ¸ ¸ ¸ ½¾¸ ½ ¹ ½ ¸ ¾¾¸ ¾ ¸ ¾ ¸ ¿¼¸ ¿¾¸ ¿ ¸ ¿ ¸ ¿ ¼¸ ¿¸ ¼¸ ¿¸ EXAM 4 ¸ ¸ ¸ ¸ ¿¸ ¸ ¸ ¾¸ ¸ ¹ ¸ ¸¿ ¸ ½¼¾¸ ½¼ ¸ ½¼ ¸ ½¼ ¸ ½½¿¸ ½½ ¸ ½¾¼¸ ½¾ ¸ ¸ LECTURES 18 - 23 ¸¼ Ä ØÙÖ ¾ Ôº ¹ ÈÖÓÔ ÖØ × Ó ÄÓ Ö Ø Ñ× ÕÙ Ø ÓÒ× Ê Ò ËØÙ Ý Ë Ø ÓÒ º Ò º ¼ ½ ¹ ¸ ¸ ½¼¸ ½¾¸ ½¿¸ ½ ¸ ½ ¸ ¾¿¸ ¾ ¸ ¾ ¸ ¾ ¸ ¿ ¸ ¿ ¸ ¿ ¸ ¸ Ôº ¹ ¸ ¿¸ ¹ ¸ ¸ ¸ ¸ ¿¸ ¿¸ ¸ ¸ ¸ ½¼¸ ½¿¸ ¾½¸ ¾ ¸ ¿¾¸ ¿ ¸ ¿ ¸ ½ FINAL COVERS LECTURES 1 - 24 ¸ ¸ FORMULAS FOR MAC 1140 Ì ÓÖÑÙÐ × × ÓÙÐ ÓÐÐÓÛ Ò Ù× Ò ×× Ò ½º Ñ ÑÓÖ Þ ÓÒÓÑ × ÓÖÑÙÐ × ÆÓØ Ø ÓÒ Ä Ø Ü Ø ÒÙÑ Ö Ó ÙÒ Ø× Ó ÙÒ Ø ÔÖ Ó Ø ÔÖÓ Ù Øº Ì Ò ÙÒ Ø ÓÒ ´Üµ Ú × Ø ÙÒ Ø ÓÒ Ê´Üµ Ú × Ø ÙÒ Ø ÓÒ È ´Üµ Ú × Ø Ø Ø Ø ¬Ü × ¾º ÜÔ Ò È Ê º ÓÑ ØÖ ÓÖÑÙÐ × ÆÓØ Ø ÓÒ ß × ¸ ß Ø¸ ÐßÐ Ò Ø ¸ ÛßÛ Ø ¸ ÖßÖ È ßÔ Ö Ñ Ø Ö¸ ß Ö ¸ Î ßÚÓÐÙÑ ¸ Ë ß×ÙÖ Ö Ö¾ Ö Ð È ¾´Ð · Ûµ ÐÛ ÐÛ Ë ÓÖ Ò Ø ÓÖ Ñ Ü¾ · Ý ¾ Ì ÓÐÐÓÛ Ò ËÔ Ö Ñ Ø Ö¸ ¾Ö Ê Ø Ò ÙÐ Ö ÓÜ Î ÈÝØ Ù׸ ß ½ ¾ ÌÖ Ò Ð Ê Ø Ò Ð Î ´ Ñ Ò µ Ò ÔØ ØÓØ Ð Ó×Ø Ó ÔÖÓ Ù Ò Ü Ø Ñ׸ ØÓØ Ð Ö Ú ÒÙ ÖÓÑ Ø × Ð Ó Ü Ø Ñ× ÔÖÓ¬Ø ÖÓÑ Ø × Ð Ó Ü Ø Ñ׺ Ð Ó×Ø׸ Ê Ó×Ø× · Ú Ö ÔÖÓ Ù Ø ×ÓÐ ÓÖ ÔÖÓ Ù ¿ ¾ÐÛ · ¾Ð · ¾ Û Þ¾ ÓÖÑÙÐ × Ö Ù× ÙÐ ÙØ Ò Ö¿ Ö¾ Ë Ê Ø Ö ÙÐ Ö ÝÐ Ò Ö Î Ê Ø Ö ÙÐ Ö ÓÒ Î ÒÓØ Ö¾ ½¾ Ö ¿ Ë Ë ¾ Ö · ¾ Ö¾ Ô Ö Ö¾ · ¾ Ñ ÑÓÖ Þ ß Ö ÙÑ Ö Ò ¸ SUPPLEMENT: FACTORING TRINOMIALS ÌÓ ØÓÖ ÌÖ ÒÓÑ Ð ½º ÐÛ Ý× ØÓÖ ÓÙØ ÓÑÑÓÒ ØÓÖ× ¬Ö×غ ¾º Ø × Ô Ö Ø ×ÕÙ Ö ØÖ ÒÓÑ Ðº Á ×Ó¸ ØÓÖ ÓÖ Ò ØÓ Ø ÓÖÑÙÐ ¾ ¦¾ ¾ · ´ ¦ Ô Ö Ø ×ÕÙ Ö µ¾ ¿º Á Ø ØÖ ÒÓÑ Ð × ÒÓØ Ô Ö Ø ×ÕÙ Ö ØÖ ÒÓÑ Ð¸ Ù× ØÖ Ð Ò ÖÖÓÖ ´ ÇÁÄ Ò Ö Ú Ö× µ ÓÖ ÖÓÙÔ Ò ØÓ ØÓÖº º Á ÝÓÙ Ö Ú Ò Æ ÙÐØݸ ÝÓÙ Ò Ù× Ø ÓÐÐÓÛ Ò ×Ø Ô× º ÏÖ Ø Ø ØÖ ÒÓÑ Ð Ò Ø ÓÖÑ Ü¾ · Ü · ¸ Ò Ø Ò Ú ÐÙ Ø Ø × Ö Ñ Ò ÒØ ¾ º Á × Ô Ö Ø ×ÕÙ Ö ¸ Ø Ñ Ø Ó × Ò ×Ø Ô ¾ Û ÐÐ ÐÐÓÛ ÝÓÙ ØÓ ØÓÖ¸ ÓÖ ÝÓÙ Ò Ù× Ø ÓÐÐÓÛ Ò Ñ Ø Ó º º Í× Ò Ø ÕÙ Ö Ø ÓÖÑÙÐ ØÓ ØÓÖ ½º ÒØ ÕÙ Ø ÓÒ Ü¾ · Ü · ÖÓÓØ× Ó Ø Ü½ ¾º ØÓÖ ÓÖ Ò ØÓ Ø · Ô¾ ¾ Ò Ü¾ ¼ Ù× Ò Ø Ô¾ ¾ ÕÙ Ö Ø ÓÖÑÙÐ ÓÖÑÙÐ ´Ü ܽ µ´Ü ܾ µ ܾ · Ü · Û Ö Ü½ Ò Ü¾ Ö Ø ÖÓÓØ× ÖÓÑ ×Ø Ô ½º ÆÓØ Ì × Ñ Ø Ó Û ÐÐ ÐÐÓÛ ÝÓÙ ØÓ ØÓÖ ÒÝ ØÖ ÒÓÑ Ðº ÌÖÝ Ì × ØÓÖ Ø ½µ Ѿ ½¿Ñ ¿µ ܾ · Ü · ¿ µ ½¾Ü¾ · Ü ½¾ µ ¾Ø¾ ¿Ø ½ µ ¼¼Ü¾ · ½¾¼Ü · ¾µ ½¼Ü¾ ¾½Ü · µ ¿Ý ¾ · ÝÞ ½¼Þ ¾ µ ¿¼Ü¾ Ü · ½¼ µ ܾ ¾Ü ¿ ½¼µ ½¾Ü¾ · ½ Ü ¿ Ò×Û Ö× ½µ ´¿Ñ · ½µ´¾Ñ µ ¾µ ´ Ü ¿µ´¾Ü ¿µ µ ´¿Ý Þ µ´Ý · ¾Þ µ µ ¾ Ø Ô ¿· ½ µ ´¾¼Ü · ¿µ¾ ØÖ ÒÓÑ Ð× µ ´¿Ü · µ´ Ü ¿µ Ø Ô ¿ ½ ½¼µ ´ Ü ½µ´¾Ü · ¿µ ¿µ ´¿Ü ½µ´¾Ü · ¿µ µ ´ Ü ½µ´Ü ¾µ µ ´Ü µ´Ü · µ ...
View Full Document

This note was uploaded on 06/09/2011 for the course MAC 1140 taught by Professor Williamson during the Summer '08 term at University of Florida.

Ask a homework question - tutors are online