{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

ENV6002_midterm_soln_2008 - l,J i Define Pairs o [email protected]

Info iconThis preview shows pages 1–7. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 2
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 4
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 6
Background image of page 7
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: l ,J i \. Define. Pairs o? Term @7 WaTcr qudi‘h' cfiTeria are. (agar—H1 numeric-J) inAicg‘forx OF a“,wr-5,‘¢ ConTcmhAd' . CDAQJA‘tF-‘hafisw in Sufihu-Huibf 50A§,i.s.,,,, TM ,clft QTJO‘SSLflA as M QWT, 0?, JASC/ gruJWT flaw‘kdx MAJ/"h— CALM, WEB/ACI- , .Mmmm 03'”;an Lads an: coAceATra‘hoAs 0(— uatmirm s fluff Can 3113‘“? be, 1x or gown érM‘cing WSW: TM on ,cfllLluLzJ , , ‘ Nifer ALT. AWAWOL brfirx an- {n‘tmhé ,1: ‘w‘fiad’ Miter 104V”) M Cirfl' on To Pm‘tad’ SurPcu («~15th “J 311: [sitar ,‘t'o gsm'tld' Ind/Jag Writer. (Park-95 Surpnmahh 11¢. wit? 3 Wm, mum we sum't'mes Mort Std/5m (fir w ch £14.14ch) “TVA M Maximum Cod‘amirxcd’ \Ws. 7 ® ififiobio—hc IVMLQAS \gnru'sn To UH.“ IA 111*- “(Eff 0‘” ‘flm's chS, flit ,rJU—g ft, chmcd; fluff m m?" ‘K‘pimlkfl encmd'ucé l)», OFSQAiSMS M flame. Tim mm“ True. cum, (05» km, was) m ids» Mama “5”,; cwdlmrxwtw. PET shad; '(zwr 9:00stde Eéoacuwvhve, AMA Twig. Chmk‘b “Wart am %T Mame/(F a manfilcm‘!’ risk :33 1mm mm iL m\easa§ \d’» M enviroam‘t That Two, Tamas {we rek‘ld Leccwsc thogio‘nc Compouwi: w ”M muff MM, ifa \az ,Pusaam, \<>{oacwm~>\:r\\ll, 4,3 Tam. w”? 130,0,“ Wan/{5m h ina’hfic “we nfi’f lanky} e/xzjwzs 0M pa’TLwcjs +. dzsrcufl: or- ,Afiow, m mum Camus. Tm we. 22 0mm; mu QWCUHI (st .P WHOLMJ“ WAN, (mm) wok “r. waif 1'” TN QM'fioAMe/(T/ +0 lomacwmqh‘i}. «Ad ‘oi'nMfi/fi‘w‘ ”9 1k Coca ckam, m5 +1 L>e Team or Came Lurk YmbkmS. W W \ :- cndmucé.,, W W , ,. Q lCERC LA. ,, .‘LW 1%» ,._C4,m{)£Lkms§~/L ,,,,,,€',\v_\_CeL\,m+eL, Risinue, , .. ,QMPou-I'MW, AAJW. W, W WW , éWLfisEaikTWW .ALTWW_W5_\§P,_,,,-.‘e1\9w’,\,___¢-S,,,W ‘fit_t\$u‘uDF-5Ah- , kslsléth,j-CIVW‘LLAWLK fim‘hAM Eta.__,,fs,_':fu1¢t___,gWWSJTL‘meW,firWLkAAJ‘AyWng .QAVKQAMEL,.,,,£9WI¢2,99,\'AJQ1.FT ,, , ,, , . ., Nakferiarflit ,,CJ,I§TM¢L6€§£-‘, , 5‘32; (43, 1’94: LN?- CAM-\,,.,.S§,'CQ-,,,._. ,L},19,iit,,_.$4)lg}\, , W EMJ MTMJI'yau ,,,CL9m. 71’,- th . “142.1ka ,‘mr’f Jfi CETKCLAW ,I¥,m\tp,\£ ,, , Compcnhs or , IRA-1:10. t,“ QITNECbJ ”+0 m‘tmbxdym, 6+ ,9» $124M £447 . A,“ {36’ MM RAH! 6’ , 1L» ,CWA’IA‘L Fur’ltw‘md‘,,, M M47,,L.>€—Ll-\&W , , \‘m‘ah' (‘W‘MJKMW 6r ALT-{mics fluff occurreé 56$»: 1h lfi‘VWk-MIQFJ’QA- .UA5rTuAn’b-11, at ”fl" \M-‘a Tomd,u‘t, Mod“ ,0“ 1k dear", ,UASLU, CELLLA L565, 3-H— , MT- ‘lrsux‘lxj 9W__,,,‘\',s5\kT-I, MM 1km mind“ OWNS»? W ufimandm, I .-,.Q.. ...Two.._ 5605401} “Atwoflétd ufik aflfiwwi. .JJ...._ .,.--.. . @ i.m.M.At.._flLQ\A..$C&S-jiaai-g£...EB. LA. éét9&9!S-.'_l\0\$‘...o.cT. . beg. .E’thef . 3 . . ) , 30.4%.: :1}... .-.a.ss,u~£-.:o!u.‘hfm .u._.-mpm.,. N4? =.*.’>,.(a?_.1909.%» .-.mw, = I8 (:1. EB M \ L 5 ,‘ l6 Sa'a - 1931.3. _€B. VLA. *JAE$__;_L_ , ‘3 L $9M. ‘°°° ”‘3 5% \0(,,r| 5 E3 \000 3 sch l 10.11 $.IA A r- '5. 9%,: " «285%-10. . 7 BQA‘LU‘ ‘ng . \LAQWA ‘to . W «F‘d’r. a“: ’00 10W “‘L - - X55 .3 3357‘107 .. ES‘wvftL .¢¢.iy.‘:t1,. me-FHLMAT 0;- EE Km flaw/.06 PKGK 055 tank 524‘“ Hwy #1..--J mum um! - -3 When .xs"= 9.35%“ < \o . . TR» M; N": ‘n “A3\u‘tt.3°\mo,~ magi“ -~ X i: 60>;ij \ - = J; - .1 = 35mm in wt Law; 1 1.53‘0 /___ ‘— .- _ | I 5 - - - (Mite X‘ /x“ Q 8’ /x _, - . Q. ,.W\\-“' 4505+ Hump Law? , Na. 90%;! _ Y“ 4 tops. Thus, {-or salJt'o-u J— EE in “Air. “L w, 0476.. 491,5. \a ‘M AME 5.1““ rowan. TLas mm: Kn '6 LaAs’tM/t, m3 W “an“; L“... p‘ VahJ 'm 5.5“,“ beaker: We mow emit Henri: Lew 'to “NAP KL “‘1‘! Gr ‘3 Sethn'Sfi .gg. E1; ‘\’\ “6+0, MEGUX X“. 4 lb . 1-1111,,11,11,131 .Gfih‘lmLL , 1. 1 1 1 11,11 1111,11, 111 1 11—11__1 M11131); ,,,,, buhm11k41111611,1536EL114191241141E1111,21, .1 'D,i,§gg,s1§,-1 1 , _ , ,1 1111.1 11111111111111 ,, 1,,,.f£[email protected],11,1,yg.11,1\1<119w,111Hm1¢1 1 ,Lw. ,, u 111911.11. Twp»: , 11111 1111111111, 1 , TL; Vgpr11111uzxm’b13'1oo11 \5\1u91r,\_~1 ,,1e10‘A;t-L'OAQL11,+Q1 film 1 AliuLQuS , ,1 111111111 , , , -291A92A’tnpfw1. Twila, ‘1 194111? , \0101 fim1iiakec1m 1Buhr *1 1, 1. 1111 ,, , biz/CM ,,1_m1111e1\mg1111mw¢m7t1m111L110 011ij Nahum 1 , 1 LW. .3: ;E1L_’\5!amp £1111. £1512,» o9. A“, wit01. two JLJfMA’f 1W.._W.-.___. .. .W W .- . - W- Q M11111 - DJ- W113. Than: 115% 11a; 11¢ kishs‘t cg/xufiu'hm 09 £157,“ Mm‘ ud'y %_..W.W...._-......W. WWGLVKAW rfiegq . M.;—; ...-".. .me". -.....=. .. \D I' l .' .‘. .. 1115.511.“ \l =L1L0-M1.,. W’w= 15 ML. miter is 1,111.1:chth _. -. . . From oft (0‘3 . CE; . _ 3‘ 2/410 '30 1 1’ 1 m, — 060°! 77;;— = L170 = 0.3071 W. -. .. 1 . .. C53 . L -.... i M “4' 15. “(A1313 WAS-tMI-t, “a, :l 5 . . .. ! TM» H.“ =- , 0.3091 ‘96! emjwoxm c—‘i' 25“ “C. . . 1‘”. 1n , ‘5‘“: LL! a) IDs-t = “(L'C m' (PVT " ‘ ’ fl 1 mm mm 1. PA .3» ..-. .- . . vs (0 39%3008 L3<1uo 'J;A( 109.113 )1“ 3 (8- BH M1 1L > (253 1? 1L) _. ' I (P . . CSL M Mo m [L l i 1’“ = 17.111 D4 5 mo 1% Ta msww $3119“ 3‘31““ AAA A A @; Show 2185344.. MEEKQ Q , ,, , _ ,, L_Q_ N Ffam,,w{;g~r:r_.©,wm_~35.le Tim/5' _. .cé , ”Md: .,.,n(\_5s$ 7 m,.‘1k,$e,&-eif A , 4‘ [ 9 5,» \3‘ g‘ r} K i m M5 E3 / Ami; kitty» ‘_,,,,,, A , , UC,EI,\°W v“ I {5‘ K01. f’ RA; 5“!“ vcot, : 0402-7 7 M‘) A .- M» m mm (4% WM remaking K“ ,= owls 3 .. 1., . k _. Kc: , L0 V403 "3/5 " ow ‘ (a 5! ; -9 M3 0&5‘10 l5 ,,,01‘°'3 v u; 5 = '5‘“— E , I TO Mandala “ydcsncnd' disfis, Kn» = \SO'O T __ ® lam MWAAMMc-LQMW MTEQWW -W W -_-W {MWWM ....EboLm’XMIWTs “(EL Moi-Y -.oAs/ioué. -I+. AAL CL A68 Kw ODII§M - _ . ”DUI-..lguLWnMr‘ygg-UMS-..-.Sa.\95§-\.\'I1..--TAT19.x» .16:qu {Jayme-L _T\.v-.cgfir; .‘pIufifé-M-waAN-éfi To - 5°....-.1AT9--. M. urbane {These-W —- ..Ik- ssdimefi-W MTIM. TTLTLT 1T...TTT\\---TTT ‘me “. T Ayn... 4:: Tc N‘IU‘.. EL. . Ag:- q_mTaaAmEE.-.m\umvs. .SClTmest (Duo IPA—3. Jodi-e w», ‘MsL-x . - . .VApoc Tome-m.“ (Ag,(a-QQ.. 9% T“..--. iTWI'x Rump ..Cgcifmif: 129-er .M‘l’. .t- . in; o M. .:.’r.. E “C Plat, T:3T.--- .MTJ.--MIM:H--MIQPS.-..MIL-Wmfi--..99 . .- .. -1r.\_.-WI~A___W V ...... [email protected]°Aal--W- _- __...WW . AIDE -..Aismjiah-lqi --{zo.e;s-s:2m_--§3.13.9.0. .Y-AWTJ. -..yggf-MAI ‘51..-_&nAbLAI-t. .WW- .,..(Ho.:5m- :flL =- H53. _.““°.‘[M’\.._._---IT . TTTTTT. . TMTTTM-TLLm TLC-MA.- . QLCQWWNSE- TM»: -.TTM-a-o-ozs- T 23::- MQMTTMTTTMT W . Sn_._hL--mi6\TI-- ..ieL Tia-r... if. .-.-ATDE._--1M- LuQrM; CM- “than .531; .. M. - WWWMWW-WW- W W W - WWW-W. .. .._-- --.-.W-_- . ..-..- -. -- WWW WWW-- .- -- WWW-W . . WWW-"WWW- W_.--..-_WW.JAIA£I MAWMEITM .LS--. (Rigid!) W ..W Ala_m&_5fl§ljWWLA‘WTCG‘pfiwITu-KIAEM-Mmimeq-l -W.--W , _. _ W . --.;\n«ra¢emfi:‘LL-. ......S?€L.L£:L=.\.It}..r.- -I-- MT- Io_\u\n;g .. ._ .. ,_W W_ TMM-TM- -L$\.'QC)- ego-q Ti TM)- .. ._.-M...--..1M-&IA&£--TIT-MAA . CoMTo-rI I5- - WAT‘SL LiMWIuW Knew-Int! 95.31. ILL... COM99£IM§AT WATT-M95- JgflI-‘WQQWEL'WW Q~ XSBiE'Lfi-AI fight-I-.. .AA. ILL PGYEIIDN% AE- TC’A AN; MEET. M _. W19.- WI 5 In: (TA-(S WV”:- ..ié ...Iow, M. mist" \x: i’L It we .- T T UMWhaL «MT-TE MTMT M MET»:- TL ... E «C-..- MT 43’s.“ ILA-3 a: r __________ M156 :2. .3ng Tom-TA -2;ij- Tier---...- .-.AN‘LW... .- ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}