{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

procesi-04-091002 - 4 Markovljevi lanci 4.1 Markovljevi...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
4. Markovljevi lanci 4.1. Markovljevi lanci De fi nicija Markovljevog lanca Slu ˇ cajno pomicanje je jednostavni primjer Markovljevog lanca. Ako je poznat polo ˇ zaj ˇ cestice u trenutku t n , tada njezin budu´ci polo ˇ zaj ne ovisi o na ˇ cinu na koji je ˇ cestica stigla u tu to ˇ cku. Ovo se svojstvo naziva odsustvo pam´cenja ili Markovljevo svojstvo . Brojevi p i q definiraju prijelazne vjerojatnosti ovog lanca . Grafi ˇ cki ih predo- ˇ cavamo na sljede´ci na ˇ cin Sl. 4.1. Prijelazne vjerojatnosti slu ˇ cajnog pomicanja. Primjer 1. Slu ˇ cajno pomicanje s rubom. U mnogim je primjenama potrebno slu ˇ cajno pomisanje ograni ˇ citi s jedne ili obiju strana. Recimo da je 0 donja granica. Onda se prijelazne vjerojatnosti u tom stanju razlikuju od drugih. Tako na primjer, sljede´ce prijelazne vjerojatnosti opisuju situaciju kad je 0 upijaju´ci rub . Ako ˇ cestica stigne u to stanje, ostaje stalno u njemu.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
2 4. M ARKOVLJEVI LANCI Sl. 4.2. Slu ˇ cajno pomicanje s upijaju´cim rubom. Niz diskretnih slu ˇ cajnih varijabli X 0 , X 1 , . . . zvat ´cemo stohasti ˇ cki lanac . Mo ˇ ze- mo zamisliti da te varijable opisuju stanje nekog sistema u vremenima t 0 , t 1 , . . . . U teoriji markovljevih lanaca va ˇ zno nam je samo razlikovati stanja u kojima se sistem mo ˇ ze nalaziti. Zato, jednostavnosti radi i bez smanjenja op´cenitosti, mo ˇ zemo pretpostaviti da je skup svih stanja S = { 0 , 1 , 2 , . . . } , ili S = { 1 , 2 , 3 . . . } . Ovaj skup mo ˇ ze biti kona ˇ can ili beskona ˇ can. Pretpostavit ´cemo da je on kona ˇ can , iako ´ce ve´cina izvoda u nastavku vrijediti i za beskona ˇ can skup stanja. Dakle, X 0 , X 1 , . . . su slu ˇ cajne varijable koje uzimaju vrijednosti u kona ˇ cnom sku- pu S . Te su varijable me - dusobno povezane, stanje sistema u trenutku t n ima utjecaja na stanje u trenutku t n + 1 . Definicija markovljevog procesa se u slu ˇ caju diskretnog vremena i diskretnih slu- ˇ cajnih varijabli svodi na sljede´cu definiciju: Markovljev lanac Lanac X 1 , X 2 , . . . je markovljev , ukoliko za sve izbore stanja i 1 , . . . , i n vri- jedi: P ( X n + 1 = i n + 1 | X n = i n , . . . , X 0 = i 0 ) = P ( X n + 1 = i n + 1 | X n = i n ) (4.1) Ovdje trenutak t n + 1 predstavlja budu´cnost, t n sada ˇ snjost, a t 0 , . . . , t n 1 pro ˇ slost. Dakle, stanje u budu´cnosti ovisi samo o sada ˇ snjem stanju, ali ne i o na ˇ cinu na koji je proces dospio u sada ˇ snje stanje. Prijelazne vjerojatnosti Veza izme - du slu ˇ cajnih varijabli X n i X n + 1 zadana je prijelaznim vjerojatnostima . Vjerojatnost prijelaza iz stanja i u stanje j je P ( X n + 1 = j | X n = i ) .
Background image of page 2
4. M ARKOVLJEVI LANCI 3 Pretpostavit ´cemo da lanac X 1 , X 2 , . . . posjeduje svojstvo homogenosti . To zna ˇ ci da ove prelazne vjerojatnosti ovise samo o stanjima i i j, ali ne o trenutku u kojem se prijelaz doga - da . Onda su definirani brojevi p ij : = P ( X n + 1 = j | X n = i ) = P ( X 1 = j | X 0 = i ) . (4.2) Sl. 4.3. Prijelazne vjerojatnosti markovljevog lanca.
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 17

procesi-04-091002 - 4 Markovljevi lanci 4.1 Markovljevi...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online