PUTEREA MOTIVATIEI - PUTEREA MOTIVATIEI AVETI O PSHILOGIE DE INVINGATOR SAU DE INVINS Cercetarea de fata isi propune sa descopere modul in care

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
PUTEREA MOTIVATIEI – AVETI O PSHILOGIE DE INVINGATOR SAU DE INVINS? Cercetarea de fata isi propune sa descopere modul in care motivatia actioneaza asupra indivizilor si in ce masura acestia profita de caracteristicile sale pentru a avea succes sau chiar si esec in viata. Studiul a fost realizat pe un esantion de 30 de persoane, toti studenti insa fiecare apartinand unui an diferit de studiu. Astfel, am ales aleatoriu cate 10 studenti din anul I, alti 10 din anul II, respectiv inca 10 din anul III pentru a ne ajuta in prezenta cercetare ce s-a desfasurat sub forma unui chestionar cu 30 de intrebari. Putem distinge doua atitudini diferite cand oamenii abordeaza situaţiile problematice, fie ele profesionale sau de alta natura: unii considera ca au reusit intotdeauna sa rezolve problemele cu care s-au confruntat, ca au repurtat succese personale în majoritatea circumstantelor, situandu-se deci si acum pe o pozitie de invingatori; altii, dimpotriva, considera ca ghinionul i-a urmarit intotdeauna, ceea ce i-a făcut sa renunte, sa cedeze, situandu-se astfel de la bun
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 06/12/2011 for the course HIST 65 taught by Professor Mircea during the Spring '11 term at Academy of Art University.

Page1 / 3

PUTEREA MOTIVATIEI - PUTEREA MOTIVATIEI AVETI O PSHILOGIE DE INVINGATOR SAU DE INVINS Cercetarea de fata isi propune sa descopere modul in care

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online