611 - کي Social network analysis(¡عامتج¢ ه£بش لی¤ح¥ ¦ا§وگ¨¢ © ¦درف نیª طª¢© ¡س«رª «د ¬ی­®

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: کي) Social network analysis (¡عامتج¢ ه£بش لی¤ح¥ ¦ا§وگ¨¢ © ¦درف نیª طª¢©« ¡س«رª «د ¬ی­® «ای¯ª «¢زª¢ ،¡عامتج¢ ه£بش کي .°س¢ ±®¢وج «د ²اع³´¢ µاقت¶¢ .¬¶¢ ·¬ش لصت® رگي¬£ي هª هك °س¢ د¢رف¢ ¸¢ ¦¢ هعوم¹® ا§ ºآ «د د¢رف¢ °يوضع «ای»® هك affiliation ¦ا§ ه£بش د¢رف¢ ¼اب¥«¢ «ای»® © ½خ¾® ºا®¸اس کي «د °يوضع °یم§¢ ¸¢ °س¢ ¿رت¾® ¦ا§ ·ژ©رپ «د ¦«ا£م§ ا§ ºآ «د ¦د¬»ت® ¦ا§ À§©Áپ ºوÂك ا¥ © ¬¶«¢د«وÃرª ¡Äاà «ای»® اª ا§ ºا®¸اس «د ¡عامتج¢ ¦ا§ ه£بش ¦©« رª ) Co- authorship network ( ¡¯يو¶ ه¨اق® «د ¦«ا£م§ ه¹یت¶ «د © ¿رت¾® ¦ا§ ·ژ©رپ Åا¹¶¢ .°س¢ ·¬ش Åا¹¶¢ ºايرج ¸¢ ¡صÃاش ¬¶¢و¥ ¡® ¿رت¾® ²Æاق® نتش¢د ه»¨اÇ® ني¢ «د .¬شاª درف ©د نیª ²اع³´¢ µاقت¶¢ © À¶¢د ¦«ا£م§ ¡عامتج¢ ه£بش ¡س«رª Èير´ ¸¢ Éي«¢د ¬صÊ زكر® هس «د ) Co- authorship network ( ²Æاق® «د © لی¤ح¥ هª º¢رË¥ ¡£شزپ Åو¤ع ·اگ¾¶¢د ÉË® ¡¥اقیقح¥ ¦«¢ذÌریثا¥ ¦ا§ ½Ãاش ،¦درف نیª ²ا´اب¥«¢ ه¯ياق® ¡¶ا®¸اس ¦ا§ Àق¶ اª ا§ ºآ ¼اب¥«¢ © ه£بش «د د¢رف¢ ¡يا§«ا£§¢« Èير´ ني¢ ¸¢ © Éي¸¢درͪ زك¢ر® ني¢ ¦اضع¢ ¡¥اقیقح¥ زك¢ر® «د ¦«©آو¶ © ɤع ¬ی¨و¥ لی˯¥ °Ëج .Éی§د هئ¢«¢ اه شور ·¬ش ر¾ت® ¦ا§ ه¨اق® º¢زی® © °ی¨ا»ف هª هجو¥ اª 3 ،º¢رË¥ ¡£شزپ Åو¤ع ·اگ¾¶¢د ¡¥اقیقح¥ زك¢ر® ¸¢ ،Ϋ¢وÌ ¡¥اقیقح¥ زك¢ر® ل®اش ،ر¥رª ¡¥اقیقح¥ زكر® Ïس«رª °Ëج ¡ي©«¢د Åو¤ع © ɯی¨وªات® © د¬غ .¬¶¬ش Ðاخت¶¢ co- authorship networks ¡¶ا̬¯يو¶ © ¡¥اقیقح¥ زكر® ر§ Ñاضع¢ نیی»¥ ¦¢رª affiliation اª Ïيا§ ه¨اق® ،¬Âتش¢د ¿رت¾® ه¨اق® هك © pubmed ¡ت¶رتÂي¢ ¡¥اع³´¢ ±ªا® «د ¢« زكر® ºآ طسو¥ ا§ ºآ ºا̬¯يو¶ ¡®اس¢ .Éيدرك و¹ت¯ج ISI نارگشهوژپ ¡د ) Co- authorship network ( ¢ل£قم ¤یل¥ت ¢کب¦ ي£ه¥گلا ¢س§£قم و ¨©¡رª نار«ت ¨ک¦زپ ¬¥­ع ®£گش¯اد °خ±²م ¨ت£قیقحت ز³رم 3 ¡د ¨ت£قیقحت ي£ه ®ور´ و ،یيارون یفسوي ¡ضر ¢تكد ،ینا¢م¡ك £¢بكا ¤¡ج¢م Professor Robert A. Hanneman ،£د¡¥تعا شرآ ¢تکد نايوجش¡¢د £ملع ¤اه ¥ه¦ژپ زكر§ ن¢ر¨ت یک©زپ ªولع «اگش¡¢د ] ناگد¡ه¢ حرط [ 18 1388 ناتسمز -13 هرا¡ش -¢را£چ لا¤ دیيات ¡¢رب و هدش £¤ث reference manager ¥¢زف¢ مرن...
View Full Document

This note was uploaded on 06/14/2011 for the course DATABASE 101 taught by Professor - during the Spring '11 term at Aarhus Universitet.

Page1 / 6

611 - کي Social network analysis(¡عامتج¢ ه£بش لی¤ح¥ ¦ا§وگ¨¢ © ¦درف نیª طª¢© ¡س«رª «د ¬ی­®

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online