{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

PanduanAsasAdwords - Panduan Asas Pengiklanan Di Adwords...

Info iconThis preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Panduan Asas Pengiklanan Di Adwords Langkah Demi Langkah Memulakan Pengiklanan Perniagaan Anda di Google Adwords JurnalSEM.com Panduan Asas Pengiklanan Adwords. Khas Terbitan Dari
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
2009. Amirul Faisyal, JurnalSEM.com JurnalSEM.com adalah laman hub yang memaparkan berita terkini dunia enjin carian, tips pemasaran melalui enjin carian (SEO dan PPC). SEM itu bermaksud ‘Search Engine Marketing‘. Mengapa SEM? Secara ringkasnya, SEM adalah gabungan pemasaran yang dilakukan di enjin carian samada berbayar (Pay Per Click-PPC) atau percuma (Search Engine Optimization-SEO). Antara enjin carian yang mempunyai peratus penguasaan pasaran yang besar adalah : http://www.google.com http://search.yahoo.com http://search.msn.com http://www.ask.com *Sumber : http://jurnalsem.com/market-share-enjin-carian-mac-09/ Panduan Asas Pengiklanan Adwords. Khas Terbitan Dari
Background image of page 2
Pemasaran melalui enjin carian dilihat sebagai salah satu cara pemasaran terbaik di Internet, dimana enjin carian menjadi sebagai penghubung diantara prospek (pengguna enjin carian yang membuat carian) dan juga pemilik perniagaan (yang menawarkan produk/servis yang dicari oleh prospek). Samada melalui kaedah percuma (SEO) mahupun berbayar (PPC), kedua-duanya mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. SEO lebih dilihat sebagai pemasaran jangka panjang manakala PPC sebagai pemasaran jangka pendek. Lazimnya pemasaran melalui PPC akan digunakan terlebih dahulu bagi menentukan kata kunci yang sesuai (yang mampu membawa leads atau jualan) sebelum ia digunakan di dalam proses SEO. Setakat ini kesemua kandungan JurnalSEM ditulis oleh Amirul Faisyal, yang mempunyai pengalaman 3 tahun di dalam bidang pemasaran melalui Internet. Dan minat beliau di dalam pemasaran melalui enjin carian terutamanya berkenaan SEO (Search Engine Optimization) diterjemahkan di dalam JurnalSEM ini. Selain dari SEO, Amirul Faisyal juga akan menyelitkan artikel-artikel berupa pendapat peribadi berkenaan industri dan juga artikel yang berkait rapat dengan keusahawanan. Juga jangan lupa tambah Amirul Faisyal sebagai rakan anda di Facebook. :) Mission Statement JurnalSEM “Mengembangkan industri pemasaran melalui enjin carian di Malaysia untuk pemilik- pemilik laman web perniagaan dengan memberi pendidikan dan liputan yang secukupnya berkenaan topik pemasaran enjin carian (Search Engine Marketing).” Follow perkembangan terkini JurnalSEM di Twitter : http://twitter.com/jurnalsem Panduan Asas Pengiklanan Adwords. Khas Terbitan Dari
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Pengenalan Apa Itu PPC?
Background image of page 4
Image of page 5
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}