baitap-phuongtrinh-muvaloga-Phan6

baitap-phuongtrinh-muvaloga-Phan6 - Chuyn ph ng trnh bt ph...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Chuyªn ®Ò ph¬ng tr×nh, bÊt ph¬ng tr×nh mò vμ logarit D¹ng c¬ b¶n: I. KiÕn thøc cÇn nhí: 1. D¹ng ( 29 0 , 1 ) ( ) ( = b a b a x g x f a. NÕu a=b th× f(x)=g(x). b. NÕu a b th× logarit ho¸ c¬ sè a hoAEc b 2 vÕ. 2. D¹ng ( 29 0 , 1 ) ( log ) ( log = b a x g x f b a . a. NÕu a=b th× f(x)=g(x)>0. b. NÕu a b vμ (a-1)(b-1)<1 th× t×m nghiÖm duy nhÊt vμ chøng minh. c. NÕu a b vμ (a-1)(b-1)>1 th× mò ho¸ 2 vÕ. II. C¸c bμi tËp ¸p dông: 99. 12 5 . 3 . 2 2 1 = - - x x x 100. x x 3 3 2 2 log log log log = 101. x x 2 3 4 4 3 2 log log log log log log = 102. x x x 3 3 2 3 3 2 log log log log log log = + 103. 2 log log 3 log log 3 2 x x 104. 2 ) 4 ( log 8 2 x x x 105. x x x x lg 2 5 , 4 lg 3 lg 10 2 2 - - - = 106. 2 ) 1 ( 1 1 log ) 1 ( log - + + + - x x x x x x 107. 5 lg lg 50 5 x x - = 108. 12 6 6 2 6 log log + x x x 109. x x = + ) 3 ( log 5 2 110. 162 3 3 2 3 log log = + x x x 111. x x x - + = 2 2 3 . 36 8 112. 2 6 5 3 1 3 1 2 + - + x x x 113. x x 3 1 1 1 3 1 1 - - + 114. 1 3 1 1 2 1 2 2 + - x x
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
25 5 1 2 < < - x x 116. ( 29 ( 29 1 2 log log 5 , 0 5 , 0 2 2 5 08 , 0 - - - x x x x 117. 4 8 log log 2 2 + x x 118. 1 log 5 log 2 5 5 = + x x x 119. ( 29 1 5 log . 5 log 2 2 5 = x x 120. 5 log 5 log x x x - = 121. 4 2 log . 4 log 2 sin sin = x x 122. 1 2 log . 4 log 2 cos cos = x x 123. 5 ) 1 ( log 2 ) 1 ( 4 log 2 1 ) 1 ( 2 = + + + + + x x x x 124. 0 3 log log 3 3 < - - x x 125. ( 29 [ ] 0 5 log log 2 4 3 / 1 - x 126. 3 log 2 / 5 log 3 / 1 x x + 127. 1 4 log . 2 log . 2 log 2 2 x x x 128. 0 5 3 4 log 2 2 3 - + + - x x x x 129. 0 2 1 log log 2 3 6 + - + x x x 130. 6 log 1 2 log . 2 log 2 16 / - x x x 131. 1 2 log 2 x x 132. ( 29 1 9 3 log log 9 - x x 133. 1 2 2 3 log + + x x x 134. ( 29 1 3 log 2 3 - - x x x 135. ( 29
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 8

baitap-phuongtrinh-muvaloga-Phan6 - Chuyn ph ng trnh bt ph...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online