{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Chuyen de mu va logarit_moi - Chuyen e 5 PHNG TRNH VA BAT...

Info icon This preview shows pages 1–6. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Chuyeân ñeà 5 : PHÖÔNG TRÌNH VAØ BAÁT PHÖÔNG COÙ CHÖÙA MUÕ VAØ LOGARÍT TOÙM TAÉT GIAÙO KHOA I. KIEÁN THÖÙC CÔ BAÛN VEÀ HAØM SOÁ MU Õ 1. Caùc ñònh nghóa : n n thua so a a.a...a = ±²³ (n Z ,n 1,a R) + 1 a a = a 0 a 1 = a 0 n n 1 a a = { } (n Z ,n 1,a R / 0 ) + m n m n a a = ( a 0 ) ;m,n N > m n m n m n 1 1 a a a = = 20 2. Caùc tính chaát : m n m n a .a a + = m m n n a a a = m n n m m.n (a ) (a ) a = = n n n (a.b) a .b = n n n a a ( ) b b =
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon