Copy of LyThuyet-Mu_logarit - Chuyen e 5 PHNG TRNH VA BAT...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Chuyeân ñeà 5 : PHÖÔNG TRÌNH VAØ BAÁT PHÖÔNG COÙ CHÖÙA MUÕ VAØ LOGARÍT TOÙM TAÉT GIAÙO KHOA I. KIEÁN THÖÙC CÔ BAÛN VEÀ HAØM SOÁ MU Õ 1. Caùc ñònh nghóa : n n thua so a a.a. ..a = 123 Q = Q D 5 + 1 a a = D 2200 0 a 1 = D 2200 ≠ n n 1 a a - = { } Q = Q D 5 + m n m n a a = ( D P Q 1 ) m n m n m n 1 1 a a a - = = 2. Caùc tính chaát : m n m n a .a a + = m m n n a a a - = m n n m m.n (a ) (a ) a = = n n n (a.b) a .b = n n n a a ( ) b b = 3. Haøm soá muõ : Daïng : x y a = ( a > 0 , a 1 ) Taäp xaùc ñònh : ' 5 = Taäp giaù trò : 7 5 + = ( x a 0 x R 2200 ∈ ) Tính ñôn ñieäu: * a > 1 : x y a = ñoàng bieán treân R * 0 < a < 1 : x y a = nghòch bieán treân R Ñoà thò haøm soá muõ : Minh hoïa : I. KIEÁN THÖÙC CÔ BAÛN VEÀ HAØM SOÁ LOÂGARÍT 1. Ñònh nghóa : Vôùi a > 0 , a 1 vaø N > 0 20 a>1 y=a x y x 1 0<a<1 y=a x y x 1 f(x)=2^x -4.5 -4 -3.5 -3 -2.5 -2 -1.5 -1 -0.5 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 -3.5 -3 -2.5 -2 -1.5 -1 -0.5 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 x y f(x)=(1/2)^x -4.5 -4 -3.5 -3 -2.5 -2 -1.5 -1 -0.5 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 -3.5 -3 -2.5 -2 -1.5 -1 -0.5 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 x y y=2 x y= 1 x y y x 1 O O
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
dn M a log N M a N = = Ñieàu kieän coù nghóa : N a log coù nghóa khi 0 1 0 N a a 2. Caùc tính chaát : a log 1 0 = a log a 1 = M a log a M = log N a a N = a 1 2 a 1 a 2 log (N .N ) log N log N = + 1 a a 1 a 2 2 N log ( ) log N log N N = - a a log N .log N α = α Ñaëc bieät : 2 a a log N 2.log N = 3. Coâng thöùc ñoåi cô soá : a a b log N log b.log N = a b a log N log N log b = * Heä qua û: a b 1 log b log a = vaø k a a 1 log N log N k = * Coâng thöùc ñaëc bieät : a b c c b a log log = 4. Haøm soá logarít : Daïng a y log x = ( a > 0 , a 1 ) Taäp xaùc ñònh : + = D R Taäp giaù trò = T R
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 4

Copy of LyThuyet-Mu_logarit - Chuyen e 5 PHNG TRNH VA BAT...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online