Copy of mu_loga - Sở GD& ĐT Hà Nam TRUNG TÂM GDTX...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Sở GD & ĐT Hà Nam TRUNG TÂM GDTX DUY TIÊN CHUYÊN ĐỀ HÀM SỐ MŨ VÀ LÔGARÍT BÙI QUỸ HÀM SỐ MŨ VÀ LOGARÍT BÙI QUỸ MỤC LỤC 1 Kiến thức cơ bản 3 1.1 Luỹ thừa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1.1.1 Luỹ thừa với số mũ nguyên . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1.1.2 Căn bậc n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1.1.3 Luỹ thừa với số mũ hữu tỉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1.1.4 Luỹ thừa với số mũ vô tỉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1.1.5 Các tính chất . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1.2 Hàm số luỹ thừa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1.2.1 Định nghĩa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1.2.2 Tập xác định . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1.2.3 Đạo hàm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1.2.4 Tính chất của hàm số luỹ thừa y = x α trên khoảng (0; + ∞ ) . . . . . . . . . 4 1.2.5 Đồ thị . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1.3 Lôgarit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1.3.1 Định nghĩa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1.3.2 Các tính chất . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1.3.3 Các quy tắc tính . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1.3.4 Lôgarit thập phân, lôgarit tự nhiên . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 1.4 Hàm số mũ, hàm số lôgarit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 1.4.1 Hàm số mũ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 1.4.2 Hàm số lôgarit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 1.5 Phương trình mũ, phương trình lôgarit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 1.5.1 Phương trình mũ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 1.5.2 Phương trình lôgarit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 1.5.3 Hệ phương trình mũ và lôgarit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 1.5.4 Bất phương trình mũ và lôgarit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 2 Các dạng bài tập và phương pháp giải 8 2.1 Bài tập về luỹ thừa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 2.2 Bài tập về hàm số luỹ thừa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 2.3 Bài tập về lôgarit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13Bài tập về lôgarit ....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 50

Copy of mu_loga - Sở GD& ĐT Hà Nam TRUNG TÂM GDTX...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online