Copy of phuong - Van e PHNG TRNH MU I Kien thc c ban 1 Cac tnh chat cua luy tha 1.1 a0 = 1 a1 = a a n = 1.2 a.a = a 1.3(a 1.4 anbn = a.b 1.5 m n nm

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Vaán ñeà PHÖÔNG TRÌNH MUÕ I – Kieán thöùc cô baûn 1 – Caùc tính chaát cuûa luyõ thöøa. 1.1 ( 29 - = = = 0 1 n n 1 a 1, a a, a a 0 a 1.2 + - = = m m n m n m n n a a .a a , a a 1.3 ( 29 ( 29 = = m n n m m.n a a a 1.4 ( 29 = = n n n n n n a a a b a.b , b b 1.5 = m m n n a a 2 – Caùc tính chaát cuûa haøm soá muõ. Cho haøm soá = x y a ( 29 < 0 a 1 2.1 Taäp xaùc ñònh D = R. 2.2 Taäp giaù trò : T = (0; + ). 2.3 Haøm soá = x y a ñoàng bieán khi a > 1 vaø nghòch bieán khi 0 < a < 1. 2.4 = = x t a a x t 2.5 < < < x t x t a 1 0 a 1 x t ; x t a a a a 3 – Phöông phaùp giaûi phöông trình muõ. 3.1- Phöông trình muõ ñôn giaûn nhaát. (1) ( 29 = = < x b a a x b 0 a 1 (2) ( 29 = = < x a a b x log b 0 a 1, b 0 AÙp duïng: Giaûi caùc phöông trình: 2 x 3x x 1) 2 16 2) 3 4 + = = 3.2 Phöông trình muõ thöôøng gaëp a) Phöông phaùp ñöa veà cuøng moät cô soá. ( 29
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 06/15/2011 for the course METROPOLIT gep 101 taught by Professor Hakansukur during the Spring '10 term at Bahcesehir University.

Page1 / 2

Copy of phuong - Van e PHNG TRNH MU I Kien thc c ban 1 Cac tnh chat cua luy tha 1.1 a0 = 1 a1 = a a n = 1.2 a.a = a 1.3(a 1.4 anbn = a.b 1.5 m n nm

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online