de_toan_d_2006 - B GIO DC V O TO THI TUYN SINH I HC, CAO NG...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
B GIÁO D C VÀ Đ ÀO T O ĐỀ CHÍNH TH C ĐỀ THI TUY N SINH ĐẠ I H C, CAO ĐẲ NG N Ă M 2006 Môn: TOÁN, kh i D Th i gian làm bài: 180 phút, không k th i gian phát đề PH N CHUNG CHO T T C CÁC THÍ SINH Câu I (2 đ i m) Cho hàm s 3 yx 3 x2 =−+ . 1. Kh o sát s bi ế n thiên và v đồ th (C) c a hàm s đ ã cho. 2. G i d là đườ ng th ng đ i qua đ i m A(3; 20) và có h s góc là m. Tìm m để đườ ng th ng d c t đồ th (C) t i 3 đ i m phân bi t. Câu II (2 đ i m) 1. Gi i ph ươ ng trình: cos3x cos2x cosx 1 0. +− = 2. Gi i ph ươ ng trình: () 2 2x 1 x 3x 1 0 x . −+ − += \ Câu III (2 đ i m) Trong không gian v i h t a độ Oxyz, cho đ i m A(1;2;3) và hai đườ ng th ng: 12 x2 y2 z3 x1 y1 z1 d: , d: . 21 1 1 2 1 −+− + == = = −− 1. Tìm t a độ đ i m A' đố i x ng v i đ i m A qua đườ
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 06/15/2011 for the course METROPOLIT gep 101 taught by Professor Hakansukur during the Spring '10 term at Bahcesehir University.

Ask a homework question - tutors are online