Mot so bai tap pt mu va logarit hay co loi giai

Mot so bai tap pt mu va logarit hay co loi giai
Download Document
Showing pages : 1 - 4 of 9
This preview has blurred sections. Sign up to view the full version! View Full Document
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Ph ng trình mũ lôgarit ươ Đ bài Gi i h ph ng trình ươ Đi u ki n: . Th vào ph ng trình ươ ta có : So sách v i đi u ki n, ta đ c ư ( th a mãn ). V y nghi m c a h ph ng trình ươ là . Đ bài Gi i ph ng trình ươ Đ t Khi đó ph ng trình ươ tr thành: (vì ) Do đó nghi m c a ph ng trình ươ là : . Gi i h ph ng trình ươ . H ph ng trình ươ Đ bài Gi i h ph ng trình ươ : Đ t Ph ng trình ươ Đáp s : . Đ bài Tìm t t c các giá tr c a a đ b t ph ng trình ươ sau đ c nghi m đúng v i m i x: ư . Đ t B t ph ng trình ươ đã cho s đ c nghi m đúng ư đúng . Xét hàm s Đ bài Ph ng trình mũ lôgarit ươ Ta có : Do đó xét b ng bi n thiên ta đ c ư đúng . Đáp s : Đ bài Gi i b t ph ng trình ươ : . Đ bài Gi i ph ng trình ươ Đ t Ph ng trình ươ đã cho a) (th a mãn c hai ph ng trình ươ ) b) (Do c ng hai v l i) Đáp s : Đ bài Gi i b t ph ng trình ươ Đ t thì b t ph ng trình ươ tr thành Ph ng trình mũ lôgarit ươ ho c Đ bài Gi i b t ph ng trình ươ (1) có nghĩa có nghĩa ho c ho c L p b ng xét d u ta có:- V i thì (1) vô nghĩa- V i thì v trái (1)<0 , v ph i (1)>0 , (1) sai....
View Full Document