Page1 / 9

Mot so bai tap pt mu va logarit hay co loi giai - Phng trnh...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Mot so bai tap pt mu va logarit hay co loi giai

Mot so bai tap pt mu va logarit hay co loi giai - Phng trnh...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Ph ng trình mũ –lôgarit ươ Đ bài Gi i h ph ng trình ươ Đi u ki n: . Th vào ế ph ng trình ươ ta có : So sách v i đi u ki n, ta đ c ượ ( th a mãn ). V y nghi m c a h ph ng trình ươ . Đ bài Gi i ph ng trình ươ Đ t Khi đó ph ng trình ươ tr thành: (vì ) Do đó nghi m c a ph ng trình ươ là : . Gi i h ph ng trình ươ . H ph ng trình ươ Đ bài Gi i h ph ng trình ươ : Đ t Ph ng trình ươ Đáp s : . Đ bài Tìm t t c các giá tr c a a đ ấ ả ị ủ b t ph ng trình ươ sau đ c nghi m đúng v i m i x: ượ . Đ t B t ph ng trình ươ đã cho s đ c nghi m đúng ẽ ượ đúng . Xét hàm s Đ bài
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Ph ng trình mũ –lôgarit ươ Ta có : Do đó xét b ng bi n thiên ế ta đ c ượ đúng . Đáp s : Đ bài Gi i b t ph ng trình ươ : . Đ bài Gi i ph ng trình ươ Đ t Ph ng trình ươ đã cho a) (th a mãn c hai ph ng trình ươ ) b) (Do c ng hai v l i) ế ạ Đáp s : Đ bài Gi i b t ph ng trình ươ Đ t thì b t ph ng trình ươ tr thành
Background image of page 2
Ph ng trình mũ –lôgarit ươ ho c Đ bài Gi i b t ph ng trình ươ (1) có nghĩa có nghĩa ho c ho c L p b ng xét d u ta có: - V i thì (1) vô nghĩa - V i thì v trái ế (1)<0 , v ph i ế (1)>0 , (1) sai.
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
Ask a homework question - tutors are online