Mot so bai tap pt mu va logarit hay co loi giai

Mot so bai tap pt mu va logarit hay co loi giai - Phng trnh...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Ph ng trình mũ –lôgarit ươ Đ bài Gi i h ph ng trình ươ Đi u ki n: . Th vào ế ph ng trình ươ ta có : So sách v i đi u ki n, ta đ c ượ ( th a mãn ). V y nghi m c a h ph ng trình ươ . Đ bài Gi i ph ng trình ươ Đ t Khi đó ph ng trình ươ tr thành: (vì ) Do đó nghi m c a ph ng trình ươ là : . Gi i h ph ng trình ươ . H ph ng trình ươ Đ bài Gi i h ph ng trình ươ : Đ t Ph ng trình ươ Đáp s : . Đ bài Tìm t t c các giá tr c a a đ ấ ả ị ủ b t ph ng trình ươ sau đ c nghi m đúng v i m i x: ượ . Đ t B t ph ng trình ươ đã cho s đ c nghi m đúng ẽ ượ đúng . Xét hàm s Đ bài
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Ph ng trình mũ –lôgarit ươ Ta có : Do đó xét b ng bi n thiên ế ta đ c ượ đúng . Đáp s : Đ bài Gi i b t ph ng trình ươ : . Đ bài Gi i ph ng trình ươ Đ t Ph ng trình ươ đã cho a) (th a mãn c hai ph ng trình ươ ) b) (Do c ng hai v l i) ế ạ Đáp s : Đ bài Gi i b t ph ng trình ươ Đ t thì b t ph ng trình ươ tr thành
Background image of page 2
Ph ng trình mũ –lôgarit ươ ho c Đ bài Gi i b t ph ng trình ươ (1) có nghĩa có nghĩa ho c ho c L p b ng xét d u ta có: - V i thì (1) vô nghĩa - V i thì v trái ế (1)<0 , v ph i ế (1)>0 , (1) sai.
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 06/15/2011 for the course METROPOLIT gep 101 taught by Professor Hakansukur during the Spring '10 term at Bahcesehir University.

Page1 / 9

Mot so bai tap pt mu va logarit hay co loi giai - Phng trnh...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online