Phuong trinh mu va logarit

Download Document
Showing pages : 1 - 2 of 5
This preview has blurred sections. Sign up to view the full version! View Full Document
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: PH NG TRÌNH ƯƠ , H PH NG TRÌNH MŨ VÀ LÔGARIT ƯƠ D ng 1. Ph ng trình c b n ươ ơ a) Ph ng trình mũ c b n ươ ơ có d ng: x a m = , trong đó 0, 1 a a và m là s đã cho. N u m , thì ph ng trình ươ x a m = vô nghi m. N u m , thì ph ng trình ươ x a m = có nghi m duy nh t log a x m = . b) Ph ng trình lôgarit c b n ươ ơ có d ng: log a x m = , trong đó m là s đã cho. Ph ng trình có đi u ki n xác đ nh là ươ x > 0 ( 0, 1 a a ). V i m i m ¡ , ph ng trình ươ log a x m = có nghi m duy nh t m x a = . VD1. Gi i các ph ng trình sau: ươ 1. 1 1 5 6.5 3.5 52 x x x +- +- = 2. 1 2 3 1 2 3 3 3 9.5 5 5 x x x x x x + + + + + + + = + + 3. 1 3 .2 72 x x + = 4.- + + + + + + = + 2 2 2 3 2 6 5 2 3 7 4 4 4 1 x x x x x x 5.-- +- +- + 2 1 1 1 5.3 7.3 1 6.3 9 x x x x VD2. Gi i các ph ng trình sau: ươ 1. ( 29 3 log 2 1 x x + = 2. ( 29 ( 29 2 2 2 log 3 log 6 10 1 x x--- + = 3. ( 29 ( 29 log 15 log 2 5 2 x x + +- = 4. ( 29 1 2 log 2 5 x x +- = Bài t p Gi i các ph ng trình sau: ươ 1. 1 2 3 2.3 25 x x +-- = 2. 1 2 2 3.2 2.5 5 2 x x x x +-- + = + 3....
View Full Document