So_phuc_LLe_Dawkin - Paul Dawkins Ngi dch L L(CSP NINH THUN...

Info iconThis preview shows pages 1–7. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Paul Dawkins Người dịch LÊ L Ễ (CĐSP NINH THUẬN) Complex Numbers Primer S PH C
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Complex Numbers Primer- Paul Dawkins - SỐ PHỨC- Lê Lễ[email protected] Page 2
Background image of page 2
Complex Numbers Primer- Paul Dawkins - SỐ PHỨC- Lê Lễ[email protected] Page 3 Contents 1 LỜI NGƯỜI DỊCH ........................................................................................................................................ 5 1.Tập số phức và các phép toán ..................................................................................................................... 6 1.1Định nghĩa tập số phức ......................................................................................................................... 6 1.2.Các phép toán ...................................................................................................................................... 6 2.Bất đẳng thức tam giác ............................................................................................................................... 9 2.1 Số phức liên hợp .................................................................................................................................. 9 2.2 Môđun của số phức ............................................................................................................................ 10 2.3 Bất đẳng thức tam giác ...................................................................................................................... 12 3.Dạng lượng giác và dạng mũ .................................................................................................................... 13 3.1 Biểu diễn hình học của số phức ......................................................................................................... 13 3.2 Dạng lượng giác ................................................................................................................................ 14 3.3 Dạng mũ của số phức ........................................................................................................................ 15 4.Lũy thừa và khai căn ................................................................................................................................. 16 4.1 Lũy thừa với số mũ n nguyên dương ................................................................................................. 16 4.2 Căn bậc n của số phức ....................................................................................................................... 17 1 Có th ể click chuột vào tiêu đề để nhảy đến nội dung tương ứng
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Complex Numbers Primer- Paul Dawkins - SỐ PHỨC- Lê Lễ[email protected] Page 4
Background image of page 4
Complex Numbers Primer- Paul Dawkins - SỐ PHỨC- Lê Lễ[email protected] Page 5 LỜI NGƯỜI DỊCH Hiện nay trường sô phức được xây dựng theo nhiều cách, trong đó có hai cách đại số thường sử dụng : là trường phân rã của đa thức bất khả quy 2 1 x (trên ) . 2 10 x có nghiệm trong , tức là tồn tại i , 2 1 i . Xem = 2 R ={(a;b)}, xây dựng phép toán cộng và nhân thích hợp, rồi chứng minh ( ,+,x) là một trường. Tác giả xây dựng trên tinh thần này . Phần lớn quy tắc tính được thao tác trên các ví dụ một cách hình thức. Tiếp theo là định nghĩa và cuối cùng kiểm chứng kết quả. Việc xây dựng của tác giả vừa đảm bảo chính xác vừa dễ hiểu, dễ áp dụng. Tài liệu dành phần đầu nêu định nghĩa số phức và các phép toán . Phần hai nói về bất đẳng thức tam giác. Dạng lượng giác và mũ của số phức được nêu ở phần ba. Phần cuối dùng trình bày về lũy thừa và căn bậc n của một số phức. Đọc tài liệu này: Học sinh, sinh viên có nhu cầu thực hành các phép toán trên số phức, tìm thấy hướng dẫn rõ ràng, chi tiết; Nếu muốn tìm lời giải đáp vì sao tập số phức có nhiều tính chất đẹp mà không có, sẽ được thỏa mãn; Nếu đã biết một ít về số phức vẫn thấy thú vị. Còn . ..tôi thì ít thời gian mà ham nhiều việc, nghĩ rằng thiếu sót không tránh khỏi. Nước đầm Nại đủ sạch, xin rửa tai nghe chỉ giáo.
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Complex Numbers Primer- Paul Dawkins - SỐ PHỨC- Lê Lễ[email protected] Page 6 1.Tập số phức và các phép toán 1.1Định nghĩa tập số phức Cho a,b . Mỗi biểu thức dạng a+bi được gọi là một số phức 2 a: phần thực của z.
Background image of page 6
Image of page 7
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 06/15/2011 for the course METROPOLIT gep 101 taught by Professor Hakansukur during the Spring '10 term at Bahcesehir University.

Page1 / 20

So_phuc_LLe_Dawkin - Paul Dawkins Ngi dch L L(CSP NINH THUN...

This preview shows document pages 1 - 7. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online