{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

tuyen tap cac bai tap pt va bpt logarit qua cac de thi DH

tuyen tap cac bai tap pt va bpt logarit qua cac de thi DH -...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: PH NG ƯƠ TRÌNH VÀ B T PH NG TRÌNH LOGARIT Ấ ƯƠ I) PH NG PHÁP MŨ HOÁ VÀ Đ A V CÙNG C S : ƯƠ Ư Ề Ơ Ố Gi i các ph ng trình và các b t ph ng trình sau: ả ươ ấ ươ ( 29 ( 29 3 2 1 3 3 1) log 2 x x 2 log 2x 2 0 +- + + = ( 29 [ ] { } 2 1 2log log 2) 3 4 = + + x 2 2 log 3 1 log 1 ( 29 ( 29 1- x log x log 3) 2 1 2 2 =- 1 ( 29 3 x log 4) 2 x =- + 4 4 x 1 2 4.log log 5) 2 cos cosx = x ( 29 ( 29 1 + + = x 3 2 2 2 x 2log 1- x log 6) x log x log x log 7) 5 4 3 = + ( 29 ( 29 ( 29 3 2 1 8) log x 8 log x 58 log x 4 4 2 x + = + + + + ( 29 ( 29 ( 29 6 x log x- 4 log 3- 2 x log 2 3 9) 3 4 1 3 4 1 2 4 1 + + = + 10) ( 29 ( 29 ( 29 ( 29 1 log 1 log 1 log 1 log 2 4 2 2 4 2 2 2 2 2 +- + + + = +- + + + x x x x x x x x 11) ( 29 ( 29 1 1 2 log . log log 2 3 3 2 9- + = x x x 12) ( 29 ( 29 3 log 3 12 7 log 2 3 log 2 2 2 2 2 + = + + + + + x x x x 13) x x x x 10 4 3 2 log log log log = + + 14) ( 29 3 6 log = + x x 15) 1 2 3 2 log 3 = - x x 16) ( 29 ( 29 3 8 2 2 4 4 log 4 log 2 1 log x...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 4

tuyen tap cac bai tap pt va bpt logarit qua cac de thi DH -...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online