CÓ MẤY BÀI TẬP VỀ PHÂN

CÓ MẤY BÀI TẬP VỀ PHÂN

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
ơ ở ậ ch t và c ch di truy n c p đ t bào.]. ơ ế ề ở ấ ộ ế Em c n m i ng i giúp em gi i m y bài này . ..thanks m i ng i!!!!^^!! ườ ườ Bài 1 : Cho bi t chu t có b nst 2n= 40 . ế 1 t bào sinh d c s khai đ c và 1 ế ụ ơ t bào sinh d c s khai cái chu t đ u nguyên phân ế ụ ơ ộ ề m t s l n b ng nhau. Các t bào con t o ra sau nguyên phân đ u tr thành các t bào ộ ố ầ ế ế sinh giao t và gi m phân t o ra giao t bình th ng. Sau đó đã có t t c 3840nst b ườ ấ ả tiêu bi n đi cùng v i các th đ nh h ng. ế ể ị ướ a) Xác đ nh s l n nguyên phân c a các t bào sinh d c s khai ố ầ ế ụ ơ b) t t c các tr ng và tinh trùng t o ra đ u tham gia vào quá trình th tinh d n đ n hình ấ ả ế thành 16 h p t . Cho bi t hi u xu t c a tr ng và tinh tr ng là bao nhiêu ?
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online