Các công thức sinh học

Các công thức sinh học

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Các công th c sinh h c S l ng NST đ n m i cung c p cho ố ượ ơ nguyên phân . - Nguyên li u cung c p t ng đ ng: ấ ươ ươ ( – 1)2n (1) k là s đ t ố ợ nguyên phân liên ti p c a m t ế t bào ế , 2n là b NST l ng b i c a ưỡ ộ ủ loài . - Nguyên li u cung c p t o nên các NST đ n có nguyên li u m i hoàn toàn: ấ ạ ơ ( – 2)2n (2) S l ng thoi t vô s c đ c hình thành (ho c b phá hu ) đ t o ra các ố ượ ơ ượ ỷ ể ạ t bào ế con sau k đ t nguyên phân : – 1 (3) S l ng NST đ n môi tr ng cung c p cho 2^k ố ượ ơ ườ t bào ế sinh tinh ho c sinh tr ng qua gi m phân đ t o ể ạ ra tinh trùng ho c tr ng: (4) S l ng thoi t vô s c hình thành (ho c phá hu ) đ cho 2k ố ượ ơ ỷ ể t bào ế sinh d c th c hi n gi m phân : (5) S tinh trùng hình thành khi k t thúc ế gi m phân c a 2^k t bào ế sinh tinh trùng: (6) S l ng tr ng hình thành khi k t thúc
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 06/15/2011 for the course METROPOLIT gep 101 taught by Professor Hakansukur during the Spring '10 term at Bahcesehir University.

Page1 / 2

Các công thức sinh học

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online