De_kiem_tra_hoc_ki_2_sinh_10_ban_KHTN

De_kiem_tra_hoc_ki_2_sinh_10_ban_KHTN - Trng THPT L Xoay...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Tr ng THPT Lê Xoay ườ Ki m tra h c ki 2 Môn : Sinh h c l p 10 ọ ớ Th i gian làm bài :45 phút không k th i gian giao đ 1 / Môi tr ng có các thành ph n n c th t, gan,glucôz .Đây là lo i môi tr ng: ườ ướ ơ ườ a T ng h p b Bán t ng h p. c T nhiên. d Bán t nhiên. 2 / Các phân t có kích th c l n không th l t qua l màng thì t bào có th th c ướ ớ ể ọ ế hi n hình th c: a V n chuy n ch đ ng. ủ ộ b m bào. c Th c bào. d Nh p bào và xu t bào. 3 / S n ph m c a quá trình quang h p g m có: a ATP, NADPH,O2. b Cácbonhiđrat, O2. c glucôz , ATP, O2. ơ d ATP, O2. 4 / S n xuâtsinh kh i n m men c n môi tr ng : ố ấ ườ a Hi u khí. ế b Vi hi u khí. ế c Hi u khí và Vi hi u khí. ế ế d K khí. 5 / V n chuy nth đ ng : ụ ộ a C n các b m đ c bi t trên màng. ơ b Không c n tiêu t n năng l ng. ượ c C n tiêu t n năng l ng. ượ d Không c n có s chênh l ch n ng đ . 6 / M t h p t tr i qua m t s đ t nguyên phân, các t bào con sinh ra đ u ti p t c ử ả ộ ố ợ ế ế nguyên phân 3 l n, s thoi vô s c xu t hi n t nhóm t bào này là 112. S l n nguyên phân c a h p t ế ố ầ là: a 2. b 4. c 5. d 3. 7
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 06/15/2011 for the course METROPOLIT gep 101 taught by Professor Hakansukur during the Spring '10 term at Bahcesehir University.

Page1 / 4

De_kiem_tra_hoc_ki_2_sinh_10_ban_KHTN - Trng THPT L Xoay...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online