{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Nhung_van_de_can_chu_y - NHNG VN CN CH TRONG GING DY SINH...

Info iconThis preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
NH NG V N Đ C N CHÚ Ý TRONG GI NG D Y SINH H C - PH N V( DI TRUY N H C) Bài 1: Gen , mã di truy n và quá trình nhân đôi ADN. ki n th c b sung ế các công th c I/ Gen : */ Khái ni m gen: - Gv nh c l i m t s đi m trong c u trúc ADN nh ng đi m chung, đ n phân, đ c đi m c a các lo i đ n phân, ơ ơ c u trúc 1 m ch, chi u c a m ch, s liên k t gi a 2 ế m ch ADN, đ c đi m c a các lo i liên k t trong ADN, ế tính đa d ng và đ c thù c a ADN...) - Khái ni m gen: có s thay đ i so v i cũ vì s n ph m có th là prôtêin ho c ADN ho c ARN */ C u trúc c a gen c u trúc: g m 3 vùng( xác đ nh trên m ch g c): - vùng đi u hòa: không có kh năng mã hóa mà ch đ E ARN- polimeraza nh n bi t và liên k t trong phiên mã+ ế ế ch a trình t nu đi u hòa quá trình phiên mã. - vùng mã hóa g m: - codon m đ u( TAX): n m cu i 3' c a m ch g c gen - các codon mã hóa axitamin
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
- codon k t thúc( ATT, ATX ho c AXT) n m đ u 5' ế c a m ch g c gen - vùng k t thúc: mang tín hi u k t thúc s phiên mã ế ế G i N- t ng s Nuclêôtit c a ADN ho c gen -N=A+T+G+X=2A+2G - chi u dài ADN( gen) =N/2x3,4A0 - s lk hóa tr trong ADN = 2N-2 - s kl photpho dieste c a ADN = N-2 - s vòng xo n ADN= N/20 - kh i l ng ADN= N. 300d.v.c - s lk hidrô c a ADN = 2A+3G -trong ADN: A=T, G=X A1=T2 T1= A2 G1= X2
Background image of page 2
X1= G2 II/ Mã di truy n: - mã DT đ c đ c theo 1 chi u( chi u 3,-->5, trên m ch g c gen, chi u 5,--> 3, trên m- ARN) - các lo i mã b 3:+ d a vào c u trúc có 43 = 64 lo i + d a vào ch c năng có mã m đ u, mã b 3 mã hóa axiamin khác, mã k t thúc. ế - s mã b 3= N/6 = RN/3 s mã b 3 mã hóa axitamin= s mã b 3- 1 mã k t thúc ế III/ Quá trình nhân đôi ADN: - di n ra vào đ u kì trung gian, khi các NST d ng s i đ n m nh(pha S) ơ - các nguyên t c chi ph i quá trình tái b n ADN: + nguyên t c b sung + nguyên t c bán b o toàn + nguyên t c t sao n a gián đo n - SV nhân s ADN nh --> ch có 1 đ n v tái b n--> có ơ ơ ít lo i E tham gia vào t nhân đôi - SV nhân s ADN l n--> có nhi u đ n v tái b n-->có ơ ơ
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
nhi u lo i E tham gia vào t nhân đôi - các y u t tham gia vào quá trình t nhân đôi: ế + 2 m ch ADN làm khuôn + các lo i E + đo n ARN m i; có 9-10 nuclêôtit : đo n này có g c 3,- OH t do + các nu t do ( A,T,G,X) trong môi tr ng n i bào - đi m c n bi t: ế + trong t nhân đôi ADN ph i có đo n m i, sau khi t ng h p xong đo n m ch m i đo
Background image of page 4
Image of page 5
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 28

Nhung_van_de_can_chu_y - NHNG VN CN CH TRONG GING DY SINH...

This preview shows document pages 1 - 5. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online